Gdy istnieje ryzyko niezrealizowania podstawy programowej

Kiedy realizacja podstawy programowej jest zagro¿ona, przyk¿adowymi sposobami wyj¿cia z trudnej sytuacji mogą być:

1) efektywny spos¿b organizacji zast¿pstw w szkole,

2) modyfikowanie szkolnych zestaw¿w program¿w nauczania,

3) zatrudnianie nauczycieli na umow¿ na zast¿pstwo,

4) wykorzystanie dora¿nych zast¿pstw p¿atnych,

5) z¿o¿enie wniosku przez dyrektora szkoły do organu prowadz¿cego o przydzielenie dodatkowo nie wi¿cej ni¿ 3 godzin tygodniowo dla danego oddzia¿u w danym roku szkolnym – w celu nadrobienia zaleg¿o¿ci np. z lat poprzednich,

6) ¿¿czenie tre¿ci ¿atwiej przyswajalnych w jeden temat – zadania nauczycieli,

7) korygowanie i wykorzystywanie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,

8) opracowanie procedur obowiązujących przy realizacji plan¿w ramowych czy podstaw programowych,

9) odpowiednie wydawanie zarz¿dze¿,

10) umieszczenie w planie nadzoru pedagogicznego tre¿ci odnosz¿cych się do systematycznego kontrolowania realizowanych godzin.

yrektor powinien sprawdza¿ realizacj¿ podstawy programowej

Dyrektor w ramach sprawowanego nadzoru może sprawdzi¿ realizacj¿ podstawy programowej poprzez m.in.:

obserwacj¿ zajęć,
ewaluacj¿ wewn¿trzn¿,
kontrol¿ zapis¿w w dziennikach.

Analiza podstawowych akt¿w prawnych reguluj¿cych zakres wdra¿ania i realizacji podstawy programowej, jak r¿wnie¿ konieczno¿ci jej monitorowania, pozwala na wy¿onienie obszar¿w i dzia¿a¿ monitorowania. Warto zastanowi¿ się, co z punktu widzenia danej szkoły sprawia najwi¿cej problemu, dokona¿ selekcji i zaplanowa¿ działania.

Podstawa prawna:
rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1270),
rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniaj¿ce rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta¿cenia ogólnego w poszczeg¿lnych typach szkół (Dz.U. poz. 803).
29 12 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews