Indywidualne potrzeby każdego ucznia

Podmiotowe a nie przedmiotowe podej¿cie do ucznia

Ka¿dy Uczeń ma okre¿lone potrzeby edukacyjne czy rozwojowe. Z perspektywy indywidualizacji nauczania wszyscy uczniowie wymagaj¿ od nauczycieli podmiotowego podej¿cia i zrozumienia ich trudno¿ci. Wa¿ne, by nauczyciel w ich rozpoznawaniu nie koncentrowa¿ się wy¿¿cznie na dysfunkcjach i problemach uczniów, ale dostrzega¿ mo¿liwo¿ci i potencja¿ rozwojowy, a także uzdolnienia.

Odpowiednio dokonane rozpoznanie umo¿liwia w¿a¿ciwe planowanie i organizowanie zajęć z uwzgl¿dnieniem wykorzystywania aktywizuj¿cych metod i form pracy. Tak postrzegana indywidualizacja pracy z uczniem wynika nie tylko z ideowych postulat¿w, lecz jest także uwarunkowana konieczno¿ci¿ przestrzegania obowiązujących przepis¿w prawa.

Wa¿n¿ rol¿ w budowaniu zespo¿owego wsp¿działania i klimatu sprzyjaj¿cego wsp¿pracy ma dyrektor szkoły. W tym zakresie licz¿ się zar¿wno kompetencje osobiste, jak i zdolno¿ci organizacyjne, jasna koncepcja działania szkoły, dostrzeganie zar¿wno potrzeb uczniów, jak i nauczycieli. Zadania i odpowiedzialność dyrektora w tym zakresie wynikaj¿ z jego funkcji jako kierownika zak¿adu pracy oraz ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Podstawa prawna:
ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunk¿w organizowania kszta¿cenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepe¿nosprawnych, niedostosowanych spo¿ecznie i zagro¿onych niedostosowaniem spo¿ecznym (Dz.U. poz. 1113),
rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczeg¿owych warunk¿w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s¿uchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843).
29 12 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews