Arkusz pohospitacyjny

W takiej sytuacji dyrektor powinien ponownie zwr¿ci¿ się do nauczyciela o podpisanie arkusza, tym razem jednak w obecno¿ci ¿wiadka, którym może być wicedyrektor lub inny nauczyciel, np. przewodnicz¿cy zespo¿u przedmiotowego. W przypadku ponownej odmowy należy w protokole pohospitacyjnym umie¿ci¿ stosowny zapis, pod którym podpis z¿o¿¿ dyrektor i ¿wiadek. Taki przypadek można opisa¿ w sprawozdaniu z realizacji nadzoru pedagogicznego, które dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej.

Nauczyciel, który uchybia godno¿ci zawodu nauczyciela lub obowiązkom, jakie nak¿adaj¿ na niego przepisy prawa o¿wiatowego, musięliczy¿ się z odpowiedzialno¿ci¿ dyscyplinarn¿, bez wzgl¿du na podstaw¿ nawi¿zania stosunku pracy i stopie¿ awansu zawodowego.

Jeżeli dyrektor stwierdzi¿ powa¿ne niedostatki w pracy dydaktycznej nauczyciela, może z w¿asnej inicjatywy dokona¿ oceny jego pracy, ale nie wcze¿niej ni¿ po up¿ywie roku od poprzedniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego.
W przypadku negatywnej oceny pracy stosunek pracy z nauczycielem ulega rozwi¿zaniu z ko¿cem tego miesięca, w którym up¿ywa trzymiesięczne wypowiedzenie, licz¿c od dnia otrzymania przez niego informacji w tej sprawie. Rozwi¿zanie stosunku pracy z powodu ustalenia negatywnej oceny pracy dotyczy zar¿wno nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, jak i nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o prac¿ na czas nieokre¿lony.

Obserwacja zajęć - forma realizacji nadzoru pedagogicznego

Do podstawowych obowiązk¿w dyrektora szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego należy m.in. kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepis¿w prawa dotycz¿cych dzia¿alno¿ci dydaktycznej, wychowawczej i opieku¿czej oraz innej dzia¿alno¿ci statutowej szkoły. W ramach realizacji tych zada¿ w szczeg¿lno¿ci obserwuje on prowadzone przez nauczycieli zajęcia z uczniami zgodnie z planem nadzoru, który zawiera m.in. tematyk¿ i terminy przeprowadzenia ww. kontroli.

Podstawa prawna:
art. 6 pkt. 1, art. 6a ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 5, art. 27 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
¿ 24 ust. 1 pkt 2, ¿ 25, ¿ 26 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270).
29 12 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews