Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

To aktualne potrzeby ucznia, które na przestrzeni kilku lat mogą się istotnie zmieni¿, dyktuj¿ konieczno¿¿ wystawienia przez poradni¿ nowej opinii z uwagi na utrat¿ „wa¿no¿ci” poprzedniej, a nie metryka tego dokumentu. Termin zwi¿zany z mo¿liwo¿ci¿ wydania kolejnej opinii może r¿wnie¿ wi¿za¿ się ze standardami zwi¿zanymi z zastosowaniem okre¿lonego testu, które przewiduj¿ konieczno¿¿ zachowania odpowiednio d¿ugiego czasu do nast¿pnego badania, tak aby unikn¿¿ b¿¿d¿w wynikaj¿cych np. z „wyuczenia się” zada¿ testowych. Okres ten wynosięminimum od 1 roku do 2 lat.

Powy¿sze za¿o¿enia nie wykluczaj¿ jednak mo¿liwo¿ci przeprowadzenia badania innym testem lub badania osięgni¿¿ dydaktycznych odpowiednio do poziomu wymaga¿ programowych i post¿p¿w ucznia. Wniosek o wydanie opinii może być z¿o¿ony w poradni w każdym czasie. Specjali¿ci zdecyduj¿ w¿wczas, jakiego rodzaju badania można, a nawet należy przeprowadzi¿. Poradnia ma obowiązek wyda¿ opini¿ terminie 30 dni, a w szczeg¿lnych wypadkach - do 60 dni od dnia z¿o¿enia wniosku.

Dyrektor szkoły, po zasięgni¿ciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opini¿ rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej i informuje o tym rodziców.

Podstawa prawna:
art. 44d ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
¿ 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 13 lutego 2013 r. w sprawie szczeg¿owych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz.199),
¿ 4 ust. 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczeg¿owych warunk¿w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s¿uchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843).
29 12 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews