Uczeń może być promowany w trakcie roku szkolnego

Pierwszy warunek dotyczy poziomu rozwoju i osięgni¿¿ ucznia, który rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym tre¿ci nauczania przewidzianych w programie kszta¿cenia dw¿ch klas. Drugim jest natomiast to, że sprawa dotyczy ucznia klasy I lub II szkoły podstawowej. W stosunku do ucznia klasy wy¿szej - nie wolno zastosowa¿ takiej procedury.

Innym rozwi¿zaniem może być indywidualny tok nauki. Na wniosek lub za zgod¿ rodziców dyrektor szkoły, po zasięgni¿ciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwoli¿ uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczy¿ nauczyciela - opiekuna. Uczeń realizuj¿cy indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych i może być promowany w czasie ca¿ego roku szkolnego.

Zmiana klasy – naprawa b¿¿dnego zakwalifikowania ucznia z zagranicy

Jeśli sprawa przeniesienia do wy¿szej klasy dotyczy ucznia powracaj¿cego z zagranicy, który b¿¿dnie zosta¿ zakwalifikowany do oddzia¿u programowo ni¿szego ni¿ powinien, to istnieje jeszcze jedno rozwi¿zanie. Skoro stan faktyczny wskazuje na to, że powinien być on uczniem klasy programowo wy¿szej, to wobec tego należy rozwa¿y¿ możliwość „przeniesienia” ucznia. ¿aden akt prawa o¿wiatowego nie opisuje takiej mo¿liwo¿ci, bo nie jest to istniej¿ca procedura, lecz dzia¿anie maj¿ce na celu napraw¿ b¿¿du pope¿nionego podczas oceny, do jakiej klasy powinien trafi¿ Uczeń, gdy przyjmowano go do szkoły. można tak post¿pi¿, kieruj¿c się dobrem dziecka i we wsp¿pracy z rodzicami, tak aby nie ponosięo ono konsekwencji w zakresie nauki oraz rozwoju emocjonalnego.

Podejmuj¿c tak¿ decyzj¿, dyrektor powinien zgromadzi¿ dokumentacj¿ zwi¿zan¿ ze zmian¿ klasy dla dziecka, tzn. opinie ¿wiadcz¿ce o dobrych rokowaniach tej decyzji oraz pro¿b¿ rodziców z uzasadnieniem. Dokumentacja ta powinna być wystarczaj¿ca do wyt¿umaczenia się z takiego działania podczas ewentualnej kontroli kuratoryjnej.

Zmiana klasy powoduje zmiany w dokumentacji

W sytuacji zmiany klasy dla ucznia, wynikaj¿cej z konieczno¿ci naprawy b¿¿du pope¿nionego podczas zakwalifikowania dziecka do danej klasy podczas zapisu do szkoły, będzie konieczne dokonanie nast¿puj¿cych zmian w dokumentacji szkolnej:

wykre¿lenie ucznia z dziennika lekcyjnego klasy,
wpisanie ucznia na list¿ klasy programowo wy¿szej,
Jeśli zosta¿ wypisany arkusz ocen ucznia, to najpro¿ciej będzie za¿o¿y¿ nowy (zapisuj¿c nr z księgi, pod jakim zosta¿ przyj¿ty, ale pisz¿c, że przyj¿cie nast¿pi¿o do klasy wy¿szej).
Podstawa prawna:
art. 44o ust. 3, art. 66 ust. 1 i 1b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
¿ 4 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunk¿w i trybu udzielania zezwole¿ na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2002 r. nr 3, poz. 28).
29 12 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews