Przyj¿cie ucznia z orzeczeniem w trakcie roku szkolnego

Niekiedy potrzebna zgoda organu prowadz¿cego

Jeżeli przyj¿cie ucznia z orzeczeniem o kszta¿ceniu specjalnym wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powoduj¿cych np. dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyj¿¿ takiego ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadz¿cego. Specjalne potrzeby ucznia mogą r¿wnie¿ implikowa¿ konieczno¿¿ poszerzenia zasob¿w kadrowych szkoły i pozyskania specjalist¿w, którzy b¿d¿ odpowiednio przygotowani do pracy z uczniem.

Zadania dyrektora przyjmuj¿cego ucznia z orzeczeniem

Zadania administracyjne dyrektora zwi¿zane z przyj¿ciem w ciągu roku szkolnego ucznia posiadaj¿cego orzeczenie są analogiczne jak w przypadku pozosta¿ych uczniów. Dodatkowo dyrektor musięjednak podjąć działania wynikaj¿ce z zalece¿ okre¿lonych w orzeczeniu o potrzebie kszta¿cenia specjalnego. Dlatego te¿ koniecznie musięwzi¿¿ pod uwag¿ m.in.:

-warunki w¿¿czenia ucznia do zespo¿u klasowego,
-analiz¿ zapis¿w w orzeczeniu determinuj¿cych konieczno¿¿ zapewnienia uczniowi warunk¿w kszta¿cenia zgodnie z zaleceniami w orzeczeniu,
-zapewnienie takich warunk¿w organizacyjnych, by np. dowo¿enie ucznia byćo mo¿liwie zgodne z planem jego zajęć, zajęcia rewalidacyjne i inne terapeutyczne nie kolidowa¿y z obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi,
-inne koszty zwi¿zane z zapewnieniem realizacji zalece¿ wskazanych w orzeczeniu, np. zakup pomocy do nauki.

Dokonanie takiej analizy u¿atwi sformu¿owanie uzasadnienia wniosku do organu prowadz¿cego o wyra¿enie zgody na przyj¿cie ucznia.

Podstawa prawna:
¿ 15, ¿ 27 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia¿alno¿ci wychowawczej i opieku¿czej oraz rodzaj¿w tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.),
29 12 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews