Terminologia w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych

Rodzaje niepe¿nosprawno¿ci – w rozporządzeniu

Aktualne zapisy rozporządzenia w sprawie warunk¿w organizowania kszta¿cenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepe¿nosprawnych definiuj¿ t¿ grup¿ uczniów m.in. jako uczniów z niepe¿nosprawno¿ci¿ intelektualn¿ w stopniu:

-lekkim,
-umiarkowanym lub
-znacznym.

W orzeczeniach wydawanych przez poradni¿, które stanowi¿ podstaw¿ organizacji kszta¿cenia specjalnego, należy stosowa¿ terminologi¿ zawart¿ w obowiązujących przepisach.

Nowe okre¿lenie w przepisach

W uzasadnieniu do rozporządzenia ustawodawca wskazuje, że wprowadzenie terminu „niepe¿nosprawno¿¿ intelektualna” jest zgodne z intencj¿ zmian wprowadzonych do ustawy o systemie oświaty. Ilekro¿ w przepisach ustawy o systemie oświaty jest mowa o upo¿ledzeniu umys¿owym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, należy przez to rozumie¿ niepe¿nosprawno¿¿ intelektualn¿ w takich stopniach.

Podstawa prawna:
art. 3 pkt 18b, art. 71b ust. 1, ust. 7 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
¿ 1 pkt 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunk¿w organizowania kszta¿cenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepe¿nosprawnych, niedostosowanych spo¿ecznie i zagro¿onych niedostosowaniem spo¿ecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113).
29 12 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews