Wynagrodzenie dla nauczycieli za zajęcia w ferie

Czynno¿ci zwi¿zane z organizacj¿ wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zapewnienia im opieki nie są czynno¿ciami, którymi dyrektor ma prawo obci¿¿y¿ nauczyciela podczas ferii zimowych. W takim przypadku nauczyciel ma prawo odm¿wi¿ wykonania pracy.

Jeżeli rodzice prosz¿ o zajęcia dla dzieci podczas ferii lub wymaga tego organ prowadz¿cy, dyrektor może - jeżeli szko¿a dysponuje ¿rodkami finansowymi - podpisa¿ z nauczycielem umow¿ zlecenie lub zaproponowa¿ zawarcie umowy o wsp¿pracy na zasadach wolontariatu.

Okoliczno¿ci, które obliguj¿ nauczyciela do stawienia się w pracy na wezwanie dyrektora, to:

Przeprowadzenie egzaminów – w szkołach, w których klasyfikacja odbywa się semestralnie, po zakończeniu semestru jesiennego (egzaminy semestralne, klasyfikacyjne, poprawkowe oraz w terminie dodatkowym) oraz gdy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze ko¿cz¿ się w styczniu (sesja zimowa sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego; egzamin zawodowy).
udział w doskonaleniu zawodowym - w dowolnej formie (szkolenia, konferencje, seminarium itp.).
Prace zwi¿zane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego - dotyczy to zazwyczaj ferii letnich (np. praca w komisji rekrutacyjnej, przygotowanie uroczysto¿ci, udział w zebraniu rady pedagogicznej).
Czynno¿ci wynikaj¿ce z realizacji ww. zada¿ nie mogą przekroczy¿ 7 dni w roku szkolnym. Za ich wykonanie nauczyciel nie otrzyma ani dodatkowego wynagrodzenia, ani innego dnia wolnego od pracy.

Jeśli dyrektor szkoły chce zobowiąza¿ nauczyciela do pracy w czasie ferii, to dla cel¿w dowodowych powinien to zrobi¿ w formie pisemnej.

Podstawa prawna:
art. 42 ust. 2 i 2b, art. 42c ust. 3, art. 64 ust. 1-2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).
04 01 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews