Zmiany, które trzeba uwzgl¿dni¿ przed klasyfikację śródroczną

1) obowiązek udost¿pniania sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych uczniów bez ¿adnych warunk¿w wst¿pnych – dotychczas odbywa¿o się to na wniosek ucznia lub jego rodziców,spos¿b udost¿pniania dokumentacji dotycz¿cej oceniania powinien okre¿la¿ statut szkoły (art. 44e ustawy o systemie oświaty),

2) zakaz pobierania od rodziców jakichkolwiek op¿at z tytu¿u udost¿pniania informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki – zakaz obejmuje wszelkie formy udost¿pniania (art. 5g ustawy o systemie oświaty),

3) możliwość stosowania oceny opisowej na wszystkich etapach edukacyjnych, pod warunkiem wcze¿niejszego okre¿lenia takiej formy oceniania w statucie szkoły. Stosowanie ocen opisowych może dotyczy¿ wszystkich lub wybranych zajęć, zgodnie z zapisami statutowymi szkoły, nie zwalania to jednak od ustalania i wyra¿ania rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skali stopni szkolnych okre¿lonej w rozporządzeniu (art. 44i ustawy o systemie oświaty)

4) wprowadzenie mo¿liwo¿ci zwolnienia z wykonywania okre¿lonych ¿wicze¿ fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego oraz obowiązek brania pod uwag¿ przy ustalaniu oceny systematyczno¿ci Udziału w tych zajęciach oraz aktywno¿ci ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej (¿ 5 i 11 rozporządzenia w sprawie oceniania).

Okres przed klasyfikację ¿r¿droczną wi¿¿e się ze zwi¿kszeniem zainteresowania rodziców wynikami edukacyjnymi swoich dzieci. Informacja przekazana przez dyrektora odpowiednio wcze¿niej, w formie og¿oszenia w pokoju nauczycielskim, lub jako kserokopia dla każdego nauczyciela albo e-mail na indywidualne konto, pozwala unikn¿¿ b¿¿d¿w i problem¿w zwi¿zanych z ich rozwi¿zywaniem.

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
10 01 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews