Nieklasyfikowanie śródroczne - konsekwencje dla ucznia

Oceny śródroczne wskazuj¿ post¿py w nauce uczniów, jest to informacja na temat osięgni¿¿ edukacyjnych dla ucznia i jego rodziców/opieknów prawnych. O promowaniu lub uko¿czeniu szkoły decyduje klasyfikacja roczna. Jeżeli jednak w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osięgni¿¿ edukacyjnych ucznia uniemo¿liwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wy¿szej – szko¿a, w miar¿ mo¿liwo¿ci, stwarza uczniowi szans¿ uzupe¿nienia brak¿w.

Uczeń niesklasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej kontynuuje nauk¿ i na zakończenie roku szkolnego podlega klasyfikacji rocznej. Przy ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciele muszą podsumowa¿ osięgni¿cia edukacyjne ucznia w danym roku szkolnym, a nie tylko wyniki uzyskiwane w II p¿roczu.

Gdy zajęcia ko¿cz¿ się w I okresie, należy przeprowadzi¿ egzamin

Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne można przeprowadza¿ tylko w sytuacji, gdy realizacja zajęć edukacyjnych, z których Uczeń zosta¿ nieklasyfikowany, ko¿czy się w I okresie. W takiej sytuacji śródroczna ocena klasyfikacyjna staje się ocen¿ roczną.

Jeśli Uczeń w II okresie poprawi frekwencj¿ i spe¿ni wymagania ustalone przez nauczycieli poszczeg¿lnych przedmiotów niezb¿dne do uzyskania wy¿szych ni¿ niedostateczne rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, będzie m¿g¿ otrzyma¿ promocj¿ do klasy programowo wy¿szej lub uko¿czy¿ szkołę.Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156) – art. 44k.
rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczeg¿owych warunk¿w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz s¿uchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843) - ¿ 16.
11 01 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews