Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach ma na lekcjach nieobecność

Do odnotowywania obecno¿ci uczniów na poszczeg¿lnych zajęciach edukacyjnych zobowiązani są nauczyciele. Powinni dokonywa¿ wpis¿w w dzienniku lekcyjnym zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli w czasie, kiedy odbywaj¿ się zajęcia, Uczeń wyjecha¿ na zawody lub konkurs, aby reprezentowa¿ szkołę, to nie ma go fizycznie w sali lekcyjnej, dlatego nie może być wykazany jako obecny. Nauczyciel potwierdza podpisem nie tylko fakt przeprowadzenia zajęć edukacyjnych, ale także rzetelno¿¿ zapis¿w w dzienniku.

Jednym z podstawowych obowiązk¿w ucznia jest udział w zajęciach edukacyjnych oraz usprawiedliwianie nieobecności w okre¿lonych w statucie terminie i formie. nieobecności z powodu reprezentowania szkoły na zawodach czy konkursach mogą być wskazane w statucie szkoły jako przypadki, kiedy Uczeń jest zwolniony z tego obowiązku. O nieobecności ucznia w danym dniu na poszczeg¿lnych zajęciach i jej przyczynie powinni jednak być powiadomieni wszyscy nauczyciele prowadz¿cy z nim zajęcia i wychowawca klasy.

Odpowiedzialność za w¿a¿ciwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, dzia¿alno¿ci wychowawczej i opieku¿czej ponosiędyrektor szkoły. W zwi¿zku z powy¿szym do jego obowiązk¿w należy ustalenie, w jaki spos¿b powinni post¿powa¿ nauczyciele, wychowawcy klasy i uczniowie w takich przypadkach.

Podstawa prawna:
¿ 10 ust. 3, ¿ 27 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia¿alno¿ci wychowawczej i opieku¿czej oraz rodzaj¿w tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.)
11 01 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews