Nauczyciel nie zawsze musiępilnowa¿ uczniów podczas studniówki

Jeśli organizatorem studni¿wki jest szko¿a, to dyrektor będzie zobowiązany zapewni¿ warunki gwarantuj¿ce bezpiecze¿stwo uczniom niezale¿nie od tego, że studni¿wka odbywa¿ się będzie poza budynkiem szkoły a jej uczestnicy są pe¿noletnimi osobami.

Dyrektor nie może zleci¿ opieki nad uczniami podczas ferii

W okresie ferii zimowych i letnich nauczyciel placówki feryjnej powinien przebywa¿ na urlopie i nie może zrzec się prawa do niego. Dyrektor szkoły może w czasie ferii zobowiąza¿ nauczyciela tylko do takich czynno¿ci, jak: przeprowadzanie egzaminów, prace zwi¿zane z zakończeniem i przygotowaniem nowego roku szkolnego, udział w doskonaleniu zawodowym.

Dyrektor nie może wi¿c w czasie urlopu zleca¿ innych prac, np. opieki nad uczniami, w ramach przys¿uguj¿cego nauczycielowi wynagrodzenia. Nauczyciel może podjąć się opieki nad uczniami w czasie ferii, ale tylko na podstawie odr¿bnej umowy i za dodatkowe wynagrodzenie.
Rozstrzygni¿cie problemu, czy i kto powinien zapewni¿ opiek¿ nad uczniami w czasie studni¿wki wymaga odwo¿ania się do ustale¿ zwi¿zanych z jej organizacj¿ i do regulacji wewn¿trzszkolnych (statut, regulaminy, uchwa¿y, zarz¿dzenia dyrektora). Wa¿ne jest sprawdzenie:

kto jest organizatorem studni¿wki,
jak zosta¿y okre¿lone obowiązki organizatora w zakresie zapewnienia bezpiecze¿stwa uczestnikom imprezy,
w jakim zakresie statut zobowiązuje nauczycieli do sprawowania opieki nad uczniami.
Nawet pe¿noletnim uczniom trzeba zapewni¿ bezpiecze¿stwo

Zorganizowanie imprezy dla uczniów w dniu wolnym od zajęć szkolnych powoduje, że w tym czasie pozostaj¿ oni pod opiek¿ placówki i powinni mie¿ zapewnione bezpiecze¿stwo. Wtedy wykonywanie zadania zwi¿zanego z zapewnieniem bezpiecze¿stwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należy do obowiązk¿w jej dyrektora. Uczniom szkoły, nawet Jeśli są to osoby pe¿noletnie, trzeba zapewni¿ bezpiecze¿stwo zar¿wno w szkole, jak i na imprezie organizowanej przez plac¿wk¿ poza jej siedzib¿.

Podstawa prawna:
art. 64 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
¿ 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze¿stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.),
art. 152 ¿ 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.),
art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156).
11 01 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews