Zabawy na śniegu

9 zasad bezpiecze¿stwa podczas zabawy ¿nie¿kami

Podczas zabawy ¿nie¿kami uczniowie powinni przestrzega¿ poniższych zakaz¿w:
1. nie lepi¿ zbitych, twardych kul ¿niegowych,
2. nie ¿¿czy¿ mi¿kkiego ¿niegu z kawa¿kami lodu, kamykami i ziemi¿,
3. nie celowa¿ w twarz drugiej osoby,
4. nie wrzuca¿ kolegom ¿niegu za ko¿nierz,
5. nie naciera¿ kolegom twarzy ¿niegiem,
6. nie str¿ca¿ i u¿ywa¿ do zabawy zwisaj¿cych z dach¿w sopli lodu,
7. nie wpycha¿ koleg¿w w g¿¿bokie zaspy,
8. nie wchodzi¿ do ¿le zabezpieczonych konstrukcji ze ¿niegu,
9. nie rzuca¿ ¿nie¿kami w nadje¿d¿aj¿ce samochody.

6 zasad bezpiecze¿stwa podczas jazdy na sankach i na nartach

Podczas jazdy na sankach lub nartach uczniowie powinni przestrzega¿ nast¿puj¿cych zasad:

1. nie zje¿d¿a¿ z g¿rki w pobli¿u dr¿g, także tych rzadko ucz¿szczanych,
2. nie doczepia¿ sanek do samochodu,
3. nie chodzi¿ po stoku g¿rki, gdy inni z niej zje¿d¿aj¿,
4. zachowa¿ bezpieczn¿ odleg¿o¿¿ mi¿dzy zje¿d¿aj¿cymi z g¿rki,
5. zje¿d¿a¿ na sankach twarz¿ do kierunku jazdy z nogami podniesionymi do g¿ry,
6. wybiera¿ miejsca r¿wno przysypane ¿niegiem, wolne od jakichkolwiek wystaj¿cych ze ¿niegu przedmiotów.

2 zasady bezpiecze¿stwa podczas jazdy na ¿y¿wach

Podczas jazdy na ¿y¿wach uczniowie powinni pami¿ta¿, by:

1. nie gra¿ w „hokeja na lodzie” na ulicy,
2. je¿dzi¿ tylko w wyznaczonych miejscach, na specjalnie przygotowanych ¿lizgawkach i lodowiskach.

Bezpiecze¿stwo w przedszkolu i szkole

Podstawa prawna:
¿13, ¿ 33 ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze¿stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.)
11 01 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews