Podstawa prawna w uchwale w sprawie wyników klasyfikacji uczniów

Zamiast na rozporządzenie w sprawie oceniania i klasyfikacji należy powo¿a¿ się na odpowiedni artyku¿ ustawy o systemie oświaty.

Zmiany podstawy prawnej uchwa¿y w sprawie wyników klasyfikacji uczniów

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty powoduje, że przepisy dotycz¿ce klasyfikowania i promowania znajduj¿ce się dotychczas w rozporządzeniu MEN w tej sprawie w wi¿kszo¿ci zosta¿y przeniesione do ustawy. Aktualnie znajduj¿ się w rozdziale 3a – „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych”. Wprowadzone 1 września 2015 r. przepisy nie wnosz¿ istotnych r¿nic w klasyfikowaniu uczniów szkół dla dzieci i młodzieży, jednak należy zwr¿ci¿ uwag¿ na zmiany w podstawie prawnej uchwa¿y w sprawie wyników klasyfikacji uczniów.

Podejmuj¿c uchwa¿¿ „w sprawie wyników klasyfikacji uczniów” warto pami¿ta¿ o konieczności zmiany podstawy prawnej jej podj¿cia, czyli zmiany odwo¿ania do wcze¿niejszego rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania… na odwo¿anie do art. 44f ustawy o systemie oświaty.

Nag¿¿wek uchwa¿y powinien wi¿c wygl¿da¿ nast¿puj¿co – dla szkoły publicznej:

Uchwa¿a nr …
Rady Pedagogicznej …………………nr … w ………
z dnia ………
w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów w roku szkolny ……/……


Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 i art. 7 ust. 1 pkt 5, w zwi¿zku z art. 44f ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156)

Rada Pedagogiczna postanawia: …………………………………………………….


Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156) - art. 7 ust. 3 pkt 3, art. 41 ust. 1 pkt 2, art. 44f.
14 01 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews