Nauczanie indywidualne

zajęcia w indywidualnym nauczaniu powinny spe¿nia¿ zalecenia z orzeczenia

Dyrektor szkoły ustala – w uzgodnieniu z organem prowadz¿cym – m.in. zakres zajęć indywidualnego nauczania, a także powinien zorganizowa¿ nauczanie w spos¿b zapewniaj¿cy wykonanie zalece¿ okre¿lonych w orzeczeniu. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikaj¿ce z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo¿liwo¿ci psychofizycznych ucznia. Organizuj¿c wi¿c nauczanie indywidualne, należy ustalić możliwość organizacji wszystkich przedmiotów okre¿lonych w ramowym planie nauczania.

Jeśli tak przewiduje orzeczenie, w¿¿cza¿ ucznia w zajęcia z klas¿

Uczeń może realizowa¿ zajęcia z klas¿, wskazane w za¿wiadczeniu lekarskim, jednak ich realizacja powinna być uwzgl¿dniona poza tygodniowym wymiarem godzin indywidualnego nauczania – tak¿ interpretacj¿ przedstawi¿o MEN w stanowisku z 21 listopada 2014 r..

Dzieci i m¿odzień obj¿te indywidualnym nauczaniem mogą bra¿ udział zar¿wno w zajęciach zorganizowanych indywidualnie z nauczycielem, jak i w r¿nych zajęciach (w tym także edukacyjnych) organizowanych dla oddzia¿u czy grupy uczniów zdrowych.

można odst¿pi¿ od realizacji niektórych tre¿ci obj¿tych zajęciami obowiązkowymi.
Przepisy wskazuj¿ na możliwość odst¿pienia od realizacji niektórych tre¿ci obj¿tych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, nie oznacza to jednak mo¿liwo¿ci rezygnacji z realizacji wybranego przedmiotu/przedmiotów okre¿lonych w ramowym planie nauczania. Warunkiem w takiej sytuacji jest wskazanie takiej mo¿liwo¿ci w orzeczeniu wydanym przez poradni¿ psychologiczno-pedagogiczn¿. Podstaw¿ do takiego działania jest przepis ¿ 10 ww. rozporządzenia, który wymienia tylko przyk¿adowe rodzaje zajęć, w których dziecko może uczestniczy¿. Nie stanowi natomiast katalogu zamkni¿tego – dopuszcza wi¿c udział dzieci r¿wnie¿ w zajęciach literalnie niewymienionych w rozporządzeniu.

Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 1157) - ¿ 3, ¿ 7, ¿ 10.
14 01 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews