Liczba godzin indywidualnego nauczania

Do puli godzin indywidualnego nauczania nie są wliczane zajęcia z klas¿

Dyrektor może ustalić niższy ni¿ minimalny wymiar godzin indywidualnego nauczania w przypadkach:

uzasadnionych stanem zdrowia ucznia,
na wniosek rodziców lub pe¿noletniego ucznia.

W organizacji nauczania indywidualnego mo¿liwe jest jedynie odst¿pienie od realizacji wybranych tre¿ci. Nie ma jednak mo¿liwo¿ci rezygnacji z realizacji wybranych przedmiotów. W nauczaniu indywidualnym realizuje się wszystkie przedmioty obj¿te ramowym planem nauczania.

Nie można zrezygnowa¿ z części przedmiotów

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia dyrektor szkoły może ustalić, na wniosek rodziców lub pe¿noletniego ucznia, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania niższy ni¿ wymiar minimalny. Wszystkie godziny zajęć nauczania indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym, bezpo¿rednim kontakcie z uczniem, co oznacza, że nie mogą one być realizowane poprzez udział w zajęciach z klas¿.

Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadz¿cego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwoli¿ na odst¿pienie od realizacji niektórych tre¿ci nauczania obj¿tych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do mo¿liwo¿ci psychofizycznych ucznia oraz warunk¿w w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.

możliwość odst¿pienia od realizacji niektórych tre¿ci obj¿tych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi nie pozwala na zrezygnowanie z realizacji wybranego przedmiotu/przedmiotów okre¿lonych w ramowym planie nauczania. Tym samym dyrektor nie może przeznaczy¿ przyznanej liczby godzin nauczania indywidualnego na realizacj¿ tylko niektórych przedmiotów.

Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r. poz. 1157) - ¿ 4 ust. 4, ¿ 7, ¿ 9, ¿ 10.
22 01 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews