Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Czego dotycz¿ zmiany w ustawie o systemie oświaty?

Najwa¿niejsze zmiany wprowadzone ustaw¿ z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw to:

1) prawo dziecka od 3. do 5. roku ¿ycia do korzystania z wychowania przedszkolnego,

2) obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie,

3) obowiązek szkolny od 7. roku ¿ycia,

4) prawo dziecka do rozpoczęścia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6. roku ¿ycia, pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, lub uzyskania opinii poradni o mo¿liwo¿ci wcze¿niejszego przyj¿cia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku niekorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego,

5) możliwość odroczenia obowiązku szkolnego – nie d¿u¿ej ni¿ o 1 rok,

6) wyd¿u¿enie mo¿liwo¿ci odroczenia obowiązku szkolnego w przypadku dzieci posiadaj¿cych orzeczenie o potrzebie kszta¿cenia specjalnego do 9. roku ¿ycia,

7) wzmocnienie roli kuratora oświaty w kszta¿towaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół – w tym przywr¿cenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego w przypadku likwidacji szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostk¿ samorz¿du terytorialnego,

8) przywr¿cenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii kuratora w przypadku udzielania przez jednostk¿ samorz¿du terytorialnego zezwolenia na za¿o¿enie przez osob¿ fizyczn¿ lub osob¿ prawn¿ inn¿ ni¿ jednostka samorz¿du terytorialnego publicznej szkoły lub placówki,

9) przywr¿cenie obowiązku opiniowania przez kuratora oświaty plan¿w pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,

10) powierzenie ministrowi w¿a¿ciwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencji powo¿ywania i odwo¿ywania kurator¿w i wicekurator¿w oświaty.

Konsekwencje zmian w ustawie o systemie oświaty

Przy organizacji nauki uczniów klas I i II szkoły podstawowej zar¿wno w obecnym, jak i w kolejnym roku szkolnym dyrektorzy szkół muszą wzi¿¿ pod uwag¿ kilka istotnych czynnik¿w:

1) należy uwzgl¿dni¿ decyzj¿ rodziców uczniów obecnych klas I i II szkoły podstawowej co do dalszej nauki ich dzieci – w terminie do 31 marca 2016 r.

2) należy uwzgl¿dni¿ decyzj¿ rodziców uczniów obecnych klas II co do dalszej nauki ich dzieci – w terminie do 31 marca 2016 r.

3) należy uwzgl¿dni¿ decyzj¿ rodziców o pos¿aniu dziecka 6-letniego do I klasy od 1 września 2016 r.

4) należy uwzgl¿dni¿ decyzj¿ rodziców o odroczeniu spe¿niania obowiązku szkolnego – do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko ko¿czy 7 lat.

5) należy uwzgl¿dni¿ decyzj¿ organu prowadz¿cego, co do szkoły, w której nast¿puje realizacja obowiązku szkolnego przez dziecko.

6) należy liczy¿ się z decyzjami kadrowymi – zwolnienie lub przesuni¿ciem nauczycieli na inne stanowisko ze szkół do przedszkoli – jeżeli zajdzie taka potrzeba można nauczycieli zwolni¿ na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

7) Przesuni¿to na 1 września 2019 r. przekszta¿cenia oddzia¿¿w przedszkolnych w szkoły podstawowe – do 1 września 2019 r. oddzia¿y przedszkolne w szkołach podstawowych mogą funkcjonowa¿ na dotychczasowych zasadach.

8) należy uwzgl¿dni¿ brak wytycznych organizacyjny zwi¿zanych z wdra¿aniem zmian – w nowelizacji nie wspomniano o konsekwencjach emocjonalnych i spo¿ecznych dla dzieci, które b¿d¿ przesuwane mi¿dzy oddzia¿ami szkolnymi i przedszkolnymi.

Podstawa prawna:
Ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (czeka na podpis Prezydenta i publikacje w Dzienniku Ustaw);
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) - art. 18, art. 19, art. 20.
22 01 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews