Zagrożenie zamachami terrorystycznymi

Informuj¿, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zak¿adce „Wypoczynek” znajduj¿ się istotne informacje dotycz¿ce organizacji r¿nych form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym r¿wnie¿ form organizowanych poza granicami kraju.

Wa¿ne i pomocne informacje dla Polak¿w wyje¿d¿aj¿cych za granic¿, w tym ostrze¿enia dla podr¿uj¿cych oraz odpowiednie wskaz¿wki, jak zachowa¿ się w r¿nych niebezpiecznych sytuacjach, będac za granic¿, znajduj¿ się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zak¿adkach: „Ostrze¿enia dla podr¿nych”, „Bezpieczne wakacje” oraz w poradniku „Polak za granic¿”.

Kierowcy wycieczek lub wypoczynku, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży wyje¿d¿aj¿c za granic¿, powinni mie¿ ze sob¿ adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dy¿urnymi), które dost¿pne są na stronie internetowej MSZ.

Zach¿cam do korzystania z indywidualnej formy rejestracji swojego wyjazdu za granic¿ poprzez serwis „Odyseusz”, dost¿pny poprzez stron¿ internetow¿ MSZ https://odyseusz.msz.gov.pl. Rejestracja ka¿dej osoby wyje¿d¿aj¿cej za granic¿ w powy¿szym systemie, w tym r¿wnie¿ dzieci i młodzieży. Sprawi, że plac¿wka dyplomatyczna lub konsularna wiedzień będzie o pobycie tych os¿b na terenie danego pa¿stwa, co pozwoli s¿u¿bom konsularnym na nawi¿zanie z nimi szybkiego kontaktu oraz umo¿liwi udzielenie w razie potrzeby skutecznej pomocy. Rejestracja i korzystanie z portalu są dobrowolne i bezp¿atne.

Maj¿c na wzgl¿dzie zwi¿kszenie bezpiecze¿stwa dzieci i młodzieży podczas pobytu za granic¿ w zorganizowanych formach turystyki lub wypoczynku, zach¿cam do korzystania z bie¿¿cych informacji i ostrze¿e¿ zwi¿zanych z wyjazdem do danego kraju.

Pomorski Kurator oświaty
El¿bieta Wasilenko
01 02 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews