Za nierealizowanie indywidualnego nauczania - sankcje dla rodziców

Do zada¿ szkoły należy kontrolowanie wype¿niania tego obowiązku przez rodziców, a w razie potrzeby - stosowanie sankcji.

Gdyby nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach w ustalonym miejscu byćy usprawiedliwione, ale cz¿ste i d¿ugotrwa¿e, nale¿a¿oby się spotka¿ z rodzicami i ustalić dalszy spos¿b post¿powania, aby zwi¿kszy¿ szanse ucznia na realizacj¿ podstawy programowej i promocj¿ do nast¿pnej klasy. Nale¿a¿oby wyt¿umaczy¿ rodzicom, jakie mogą być konsekwencje niezrealizowania materia¿u przewidzianego w danym roku szkolnym.

Jeśli stan zdrowia dziecka nie pozwala na lekcj¿ w danym dniu, rodzice powinni uprzedzi¿ o tym szkołę, ¿eby nauczyciele nie przyje¿d¿ali niepotrzebnie do domu ucznia.

Jeśli zdarza się, że nauczyciel nie jest wpuszczany do domu, należy robi¿ notatki, które p¿niej b¿d¿ stanowi¿y podstaw¿ do czynno¿ci prowadz¿cych do niepromowania ucznia do nast¿pnej klasy.

zakończenie nauczania indywidualnego - na wniosek rodziców

Zanim szko¿a podejmie kroki prawne zmierzaj¿ce do zmiany zaistnia¿ej sytuacji, tak aby dziecko realizowa¿o obowiązek szkolny lub nauki, warto podjąć pr¿b¿ spotkania z rodzicami i wyt¿umaczy¿ niew¿a¿ciwo¿¿ obecnego post¿powania i konsekwencji, jakie to może spowodowa¿. być może rodzice nie maj¿ ¿wiadomo¿ci, na co nara¿aj¿ swoje dziecko. Warto poinformowa¿ lub przypomnie¿ im o ich obowiązkach i odpowiedzialno¿ci.

być może w trakcie rozmowy oka¿e się, na czym polega problem, być może dziecko lub rodzice nie rozumieli, na czym będzie polega¿o nauczanie indywidualne i z jakich¿ powod¿w ¿a¿uj¿ swojej decyzji. W¿wczas warto ich powiadomi¿, że zakończenie nauczania indywidualnego jest mo¿liwe - może nast¿pi¿ na wniosek rodziców lub pe¿noletniego ucznia i na podstawie do¿¿czonego do wniosku za¿wiadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umo¿liwia mu ucz¿szczanie do szkoły. Dyrektor zaprzestaje w¿wczas organizacji nauczania indywidualnego i powiadamia o tym fakcie poradni¿, w której dzia¿a zesp¿, który wyda¿ orzeczenie oraz organ prowadz¿cy.

Dziecko nie spe¿nia obowiązku szkolnego – kara dla rodziców

Jeśli ¿adne t¿umaczenia ani perswazje nie pomogą, trzeba podjąć kroki prawne. Niespe¿nianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepis¿w o post¿powaniu egzekucyjnym w administracji - organem egzekucyjnym jest w¿a¿ciwy organ jednostki samorz¿du terytorialnego.

Na ustawowego przedstawiciela dziecka, które nie wywi¿zuje się z obowiązku szkolnego lub nauki, może być na¿o¿ona grzywna w celu przymuszenia do spe¿niania ci¿¿¿cego na nim obowiązku.

Dyrektor szkoły sprawuje kontrol¿ spe¿niania obowiązku szkolnego przez dzieci i mieszkaj¿ce w obwodzie szkoły. W celu umo¿liwienia spe¿niania obowiązku kontroli przez dyrektora szkoły organ prowadz¿cy przekazuje bie¿¿ce informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży. W sytuacji, gdy miesięczna suma godzin nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia przekroczy¿a 50%, co oznacza niespe¿nianie obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły rozpoczyna post¿powanie egzekucyjne w administracji:

wysy¿a upomnienie do rodziców ucznia listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru,
kieruje wniosek do organu prowadz¿cego szkołę o wszczęście egzekucji administracyjnej wraz z Tytu¿em Wykonawczym i dowodem dor¿czenia upomnienia.
Po skierowaniu wniosku o wszczęście egzekucji dyrektor szkoły informuje organ prowadz¿cy, czy Uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego. Organ prowadz¿cy przekazuje informacje o wywi¿zywaniu się rodziców z postanowienia o na¿o¿eniu grzywny w celu przymuszenia.

W razie stwierdzenia, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego po wielokrotnym zastosowaniu procedury zwi¿zanej z post¿powaniem egzekucyjnym, dyrektor szkoły zwraca się do s¿du z pro¿b¿ o wgl¿d w sytuacj¿ rodzinn¿ ucznia.

Podstawa prawna:
rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r. poz. 1157).
01 02 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews