Przesłuchanie lub zatrzymanie ucznia

Dobr¿ praktyk¿ jest uprzedzanie o wizytach policjant¿w, nawet w takim przypadku jak konieczno¿¿ przes¿uchania lub zatrzymania ucznia.

Przepisy prawa dopuszczaj¿ Przesłuchanie nieletniego (podejrzanego o pope¿nienie czynu karalnego) w siedzibie szkoły. Powinno się ono odbyć w obecno¿ci rodziców, opiekuna lub obro¿cy nieletniego, a jeżeli zapewnienie ich obecno¿ci byćoby niemo¿liwe, należy wezwa¿

1. wskazan¿ przez nieletniego osob¿ mu blisk¿,

2. przedstawiciela szkoły,

3. asystenta rodziny,

4. koordynatora rodzinnej pieczy zast¿pczej lub

5. przedstawiciela organizacji spo¿ecznej, do której zada¿ statutowych należy oddzia¿ywanie wychowawcze na nieletnich lub wspomaganie procesu ich resocjalizacji.

Wys¿uchanie nieletniego powinno odbywa¿ się w warunkach zbli¿onych do naturalnych oraz należy dąrzyć do zapewnienia mu pe¿nej swobody wypowiadania się.

Jeśli chodzi o ma¿oletnich – ¿wiadk¿w zdarze¿, które pozostaj¿ w zainteresowaniu policji, to przy takiej czynno¿ci dokonywanej na terenie szkoły nie jest konieczna obecno¿¿ rodziców. Zdarza się także, że w zwi¿zku z konieczno¿ci¿ podejmowania dzia¿a¿ niecierpi¿cych zw¿oki, np. poszukiwania os¿b zaginionych, policja rozpytuje uczniów w szkole, co także nie wymaga obecno¿ci rodziców.

Policja może zatrzyma¿ nieletniego ucznia na terenie szkoły, a nast¿pnie umie¿ci¿ w policyjnej izbie dziecka , pod warunkiem, że istnieje uzasadnione podejrzenie pope¿nienia czynu karalnego i zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia ¿lad¿w tego czynu, albo gdy nie można ustalić to¿samo¿ci nieletniego. Funkcjonariusze maj¿ obowiązek poinformowa¿ nieletniego o przyczynach zatrzymania oraz przys¿uguj¿cych mu prawach, w tym o prawie do: skorzystania z pomocy adwokata, odmowy sk¿adania wyja¿nie¿ lub odpowiedzi na poszczeg¿lne pytania i z¿o¿enia za¿alenia na czynno¿ci naruszaj¿ce jego prawa. Nieletniemu, na jego ¿¿danie, umo¿liwia się nawi¿zanie kontaktu z rodzicem, opiekunem lub adwokatem. Z zatrzymania nieletniego sporz¿dza się protok¿, zawieraj¿cy w szczeg¿lno¿ci okre¿lenie miejsca, daty, godziny i przyczyny zatrzymania.

Zadania dyrektora w zwi¿zku z wykonywaniem przez policj¿ czynno¿ci na terenie szkoły:

1. ka¿dorazowo uzyska¿ informacje na temat powodu przybycia,

2. sprawdzi¿ legitymacj¿ s¿u¿bow¿,

3. zapisa¿ dane osobowe i numer legitymacji funkcjonariusza,

4. sporz¿dzi¿ notatk¿ i w¿¿czy¿ j¿ do dokumentacji szkolnej.

5. udost¿pni¿ sw¿j gabinet, tak aby działania zosta¿y prowadzone dyskretnie.

Podstawa prawna:
Art. 19, art. 32f-g ustawy z 26 pa¿dziernika 1982 r. o post¿powaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 382 ze zm.).
01 02 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews