Uczeń chcący zmienić szkołę w trakcie roku musi złożyć określoną dokumentację

Kandydat ubiegający się o przyj¿cie do szkoły zobowiązany jest z¿o¿y¿:

1. podanie z uzasadnieniem powodu decyzji o zmianie szkoły
2. wskazanie preferowanego j¿zyka obcego oraz/lub zawodu/profilu/przedmiotów na poziomie rozszerzonym,
3. świadectwo uko¿czenia oddzia¿u programowo ni¿szego lub klasy upowa¿niaj¿cej do ubiegania się o zmian¿ na zasadach opisanych w ¿ 2 - 6 rozporządzenia MEN z 13 sierpnia 2015 r.,
4. świadectwo uko¿czenia szkoły na poprzednim etapie edukacyjnym,
za¿wiadczenie o wynikach egzaminów zewn¿trznych (sprawdzianu sz¿stoklasisty/egzaminu gimnazjalnego),
5. za¿wiadczenie o przedmiotach uj¿tych w szkolnym programie nauczania, a realizowanych przez ucznia w szkole, do której dotychczas ucz¿szcza¿,
6. za¿wiadczenie o wyniku klasyfikacji śródrocznej w danym roku szkolnym lub za¿wiadczenie o przebiegu nauczania,
7. za¿wiadczenie o zdolno¿ci do wykonywania zawodu (w kszta¿ceniu zawodowym),
8. 3 aktualne zdj¿cia legitymacyjne.

Natomiast wychowawca klasy, do której przyj¿ty zosta¿ nowy Uczeń, zobowiązany jest do:

1. wpisania go na list¿ uczniów danej klasy,
2. za¿o¿enia dla niego arkusza ocen,
3. pomocy w ustaleniu zasad zaliczania r¿nic programowych,
4. poinformowania rodziców/prawnych opieknów o terminach egzaminów uzupe¿niaj¿cych r¿nice programowe.

22 02 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews