Negatywna opinia rady pedagogicznej w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły

Jednym z obowiązków dyrektora szkoły jest coroczne przygotowywanie arkusza organizacji i założenie go do organu prowadzącego do 30 kwietnia. Obowiązkiem organu jest natomiast zatwierdzenie go do 30 maja danego roku. Przepisy prawa nie określają jednego, uniwersalnego wzoru arkusza organizacji szkoły, tzn. może być on różny dla poszczególnych organów prowadzących.
Przed złożeniem arkusza do organu prowadzącego dyrektor zapoznaje z nim radą pedagogiczną i zasięga jej opinii w sprawie organizacji pracy. Rada pedagogiczna ma prawo ustosunkować się do zaproponowanego przez dyrektora szkoły projektu arkusza organizacyjnego szkoły. Należy jednak zauważyć, że ustawa o systemie oświaty nie przewiduje konsekwencji w przypadku wydania przez radą negatywnej opinii. Z tego też wzglądu dyrektor składa arkusz organizacyjny do organu prowadzącego mimo faktu wydania nieprzychylnej opinii.

Opinia wyrażona przez radą pedagogiczną nie musi być w formie uchwały:

W przypadku, gdy ustawa o systemie oświaty oraz inne przepisy prawa oświatowego nie określają, które decyzje rady pedagogicznej mają mieć formę uchwały w sensie aktu prawnego, kwestie te powinien rozstrzygać regulamin działalności rady pedagogicznej.

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) - art. 41 ust. 2 pkt 1.
15 04 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews