Ustalenie oceny rocznej z WF

Wpisujemy „zwolniony”, jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie oceny klasyfikacyjnej. O tym, czy można klasyfikować ucznia w konkretnej sytuacji, nawet zwolnienia z WF-u w okresie całego półrocza – decyduje nauczyciel prowadzący dane zajęcia. Jeżeli uzna, że może wystawić ocenę, to ją wystawia na podstawie ocen bieżących i postawy ucznia, a jeżeli uzna, że nie ma podstaw do wystawienia oceny, to wpisuje „zwolniony” lub „zwolniona”.

Podstawa prawna:
5 ust. 3 rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843).
02 06 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews