Postępowanie gdy uczeń jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Krok 1

Osoba, która podejrzewa, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub działania środków psychoaktywnych udziela mu pierwszej pomocy poprzez odizolowanie go od otoczenia. W tym celu umieszczenie ucznia w oddzielnym pomieszczeniu (szkolnym gabinecie lekarskim, gabinecie pedagoga, psychologa, dyrektora).

Krok 2

Osoba, która podejrzewa, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub działania środków psychoaktywnych powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoąy - bezpośrednio lub przez innego pracownika szkoły. Następnie dyrektor szkoły powiadamia wychowawcą, pedagoga czy psychologa oraz rodziców ucznia (opiekunów prawnych).

UWAGA! Z uwagi na bezpieczeństwo nie jest wskazane, aby osoba udzielająca pomocy była sama z uczniem, który jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub podejrzanym o zażycie środków psychoaktywnych. Dyrektor powinien skierować do pomocy innego pracownika, który w danej chwili może pomóc zaopiekować się uczniem (może to być każdy pracownik szkoły, jeżeli wychowawca klasy lub pedagog są w danej chwili niedostępni – zajęci czy nieobecni).

Krok 3

Osoba prowadząca rozmową z uczniem (np. psycholog, wychowawca) stara się ustalić:

kiedy, jaką substancją i w jakiej ilości uczeń zażył,
źródło pochodzenia tej substancji.
Krok 4

Jeżeli stan ucznia wskazuje na konieczność udzielenia mu pomocy lekarskiej, dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe (999) i przekazuje uzyskane z wywiadu z uczniem informacje.

Krok 5

W przypadku możliwości zabezpieczenia pozostałości alkoholu lub środków psychoaktywnych należy postąpią jak w przypadku posiadania alkoholu, czyli zażądać od ucznia wydania tej substancji ).

Krok 6

Po przybyciu rodziców (prawnych opiekunów), jeżeli wyrażą zgodą na zbadanie ich dziecka w celu wykrycia środka psychotropowego, można wykonać test zakupiony przez rodziców w aptece (lub zlecić wykonanie badania w szpitalu, jeżeli uczeń wymagał pomocy lekarskiej i został odwieziony przez wezwane pogotowie do szpitala).

Krok 7

W przypadku, gdy rodzice nie wyrażają zgody na przeprowadzenie badania, dyrektor szkoły może wezwać policje i podać funkcjonariuszowi ustalone w wyniku wywiadu informacje.

Krok 8

Jeżeli uczeń nie została odwieziony do szpitala, dyrektor szkoły przekazuje ucznia pod opieką rodziców (prawnych opiekunów).

Krok 9

W przypadku potwierdzenia, w wyniku badania, że uczeń być pod wpływem alkoholu lub narkotyków można podjąć następujące działania:

przeprowadzenie przez wychowawcą i pedagoga rozmowy z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), informującej o niebezpieczeństwach wynikających z używania alkoholu i środków psychotropowych oraz sporządzenie notatki z rozmowy,
zawarcie z uczniem kontraktu zobowiązującego go do wizyty i w razie potrzeby podjęcia leczenia w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień. W kontrakcie należy zawrzeć:
dane osobowe ucznia - imię i nazwisko, adres i klasa, do której uczęszcza,
zobowiązanie ucznia do podjęcia leczenia we wskazanej przez szkołę poradni lub odbywania wizyt u psychologa w tej poradni,
zgodą ucznia na dostarczanie z każdej wizyty potwierdzenia uczestnictwa w terapii.
UWAGA! Uczeń poprzez podpisanie kontraktu zobowiązuje się do regularnego, w określonym przez szkołę terminie (np. jeden raz w tygodniu) odbywania terapii, we wskazanym przez dyrektora szkoły miejscu.

Krok 10

W miarą potrzeby dyrektor szkoły podejmuje współpracą z ośrodkiem wsparcia i interwencji kryzysowej, jeżeli taki ośrodek jest dostępny na terenie funkcjonowania szkoły
18 07 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews