Przydzielanie godzin dodatkowych zajęć po likwidacji godzin karcianych

Nauczyciele nadal będą prowadzić zajęcia dodatkowe z uczniami, ale po zmianach będą prowadzić je zgodnie z ustaleniami podjętymi przez dyrektora. Ustawodawca zniósł obowiązkowy wymiar godzin realizowanych w ramach tzw. godzin karcianych. W praktyce może się więc okazać, że liczba przydzielanych godzin będzie większa nią dotychczas.

Tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu wynosię40 godzin (art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela). W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia od 1 września 2016 r. nauczyciel jest zobowiązany realizować trzy rodzaje zajęć:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3. lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7,

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W stanie prawnym obowiązującym po 1 września 2016 r. nauczyciel poza pensum – w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy – jest zobowiązany do realizacji innych zadań w zakresie statutowych zadań szkoły, jeśli takie godziny zostaną mu przydzielone do realizacji. Zobowiązany jest także przygotowywać się do zajęć oraz doskonalić zawodowo.

Podstawa prawna:
ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 668),
ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).

Po wycofaniu godzin karcianych nadal trzeba będzie przydzielał te same zajęcia nauczycielom. Jak tego dokonać by nie przekroczyć przy tym limitu czasu pracy?

Do tej pory dyrektor mogą w ramach tzw. godzin karcianych przydzielał zajęcia opieki świetlicowej i inne zajęcia, w tym opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów w wymiarze 2 godzin tygodniowo, a w szkołach ponadgimnazjalnych – 1 godziny tygodniowo. Godziny tak przydzielonych zajęć nie były wliczane do nauczycielskiego pensum. Nowelizacja Karty Nauczyciela wyeliminowała godziny karciane z obrotu prawnego. Co dalej z tymi zajęciami? Otóż dyrektor może je rozdysponować w ramach zadań statutowych szkoły. W konsekwencji nie będą one wliczane do nauczycielskiego pensum, nie będą też wiązały się z koniecznością zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, które przysługiwałoby z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych.

W ramach zadań statutowych będzie można realizować zajęcia:

1. Z uczniami mającymi trudności w nauce (np. zajęcia wyrównawcze),

2. Z uczniami zdolnymi, rozwijające ich zainteresowania (np. kąska zainteresowaną, dodatkowe zajęcia sportowe),

3. Specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i inne terapeutyczne).

Wymienione zajęcia będzie można realizować także w świetlicy. Uwaga: nie mogą być to typowe zajęcia świetlicowe realizowane przez wychowawców świetlicy - takie, bowiem wliczają się do 26-godzinnego pensum. Muszą to być zajęcia mające na celu wsparcie pracy wychowawcy świetlicy przez nauczycieli niebędących wychowawcami. Dzięki temu szkoła będzie miała możliwą wzbogacenia i zróżnicowania zajęć świetlicowych.

Owszem dyrektor będzie miała większą swobodą w przydzielaniu nauczycielom godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. I z pewnością możliwe będzie przydzielenie nauczycielom większej liczby takich godzin, nią dotychczas. Nie oznacza to jednak zupełnego braku ograniczeń. Dyrektor będzie musiała respektować normą 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy nauczyciela. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze norma ta jest proporcjonalnie obniżona.

Istotne jest również, by zajęcia dodatkowe były przydzielane zgodnie z kwalifikacjami nauczycieli.

W ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciel musięrównież przygotowywać się do zajęć, kształcić i doskonalić zawodowo. Zatem nawet jeśli liczba godzin zajęć przydzielonych łącznie z dodatkowymi nie przekracza 40 godzin tygodniowo, to istnieje ryzyko naruszenia wskazanej normy.

Do tej pory zajęcia realizowane w ramach tzw. godzin karcianych podlegamy ewidencjonowaniu i rozliczaniu w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Od 1 września 2016 r. szkoły nie będą musiały rejestrować zajęć przydzielanych w ramach realizacji zadań statutowych szkoły w dziennikach zajęć pozalekcyjnych ani w innej formie. W założeniu ustawodawcy zmiana ta ma odbiurokratyzować pracą nauczycieli. Brak obowiązku ewidencjonowania zajęć dodatkowych nie uprawnia jednak do przekraczania 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy nauczycieli.
22 07 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews