Zasady zwalniania uczniów z zajęć

1) Wychowanie fizyczne – dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego jedynie na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach wydanej przez lekarza. Istnieją 2 sposoby ograniczenia udziału ucznia w zajęciach WF: dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach WF, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń – wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, a także zwalnia ucznia z realizacji zajęć WF na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach – wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2) Drugi język obcy – dyrektor zwalnia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, ucznia z:

wadą słuchu,
głęboką dysleksją rozwojową,
afazją,
niepełnosprawnościami sprzężonymi,
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

3) Zajęcia komputerowe/Informatyka – dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. Decyzją o zwolnieniu podejmuje dyrektor na podstawie otrzymanego zaświadczenia.

4) Nauka jazdy pojazdem silnikowym – dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodach przewiduje nauką jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii. W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, a także: numer i kategorią posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datą wydania uprawnienia.

Podstawa prawna:
art. 2 pkt 4, art. 5 ust. 1, art. 39 ust. 1 pkt 3 i 5a, art. 44d ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),
ą 5 ust. 2, ust. 3, ą 7 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843),
ą 6 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. poz. 199).
28 07 2016 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews