>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

RENEXPO 2014

REEX14-1a.jpg W dniach 24-25 wrze¿nia grupa uczni¿w klas technikum wzi¿¿a udzia¿ w IV Mi¿dzynarodowych Targach Energii Odnawialnej i Efektywno¿ci Energetycznej w Warszawie. Tematem targ¿w by¿a m.in. odnawialna i zdecentralizowana produkcja energii czy te¿ Inteligentna Dystrybucja Energii & Energooszcz¿dne Sieci.

28 Padziernika 2014 by J. Prabucki

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2014

DEN13.jpgW pi¿tek 10 pa¿dziernika obchodzili¿my w szkole Dzie¿ Edukacji Narodowej w rocznic¿ powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej (Komisja nad Edukacj¿ M¿odzi Szlacheckiej Doz¿r Maj¿ca). Uroczyst¿ akademi¿ przygotowa¿a klasa III C4 i przedstawiciele samorz¿du uczniowskiego pod opiek¿ Pani Anny Labudda.

14 Padziernika 2014 by J. Prabucki

Ślubowanie klas pierwszych 2014

SL14-19.jpg W dniu 3 pa¿dziernika odby¿a si¿ tradycyjna uroczysto¿¿ ¿lubowania klas pierwszych w Miejscu Pami¿ci Narodowej w Lesie Szp¿gawskim. Uczniowie wpisali si¿ w poczet pe¿noprawnych cz¿onk¿w spo¿eczno¿ci ZSAiO im. St. Staszica w Swaro¿ynie.

03 Padziernika 2014 by J. Prabucki

75 ROCZNICA ZBRODNI W LESIE SZPĘGAWSKIM

LSZ14-10.jpgW niedziel¿ 28 wrze¿nia w Miejscu Pami¿ci Narodowej w Lesie Szp¿gawskim odby¿a si¿ uroczysto¿¿ zwi¿zana 75 rocznic¿ dokonania przez hitlerowc¿w zbrodni na mieszka¿cach Kociewia. Delegacja naszej szko¿y z¿o¿y¿a kwiaty i uczestniczy¿a w uroczystej mszy ¿wi¿tej. Na zako¿czenie odby¿ si¿ Apel Poleg¿ych, salwa honorowa i od¿piewanie Roty.

28 Wrzenia 2014 by J. Prabucki

XIV Jarmark Cysterski w Pelplinie

JC14-1a.jpg W sobotnie popo¿udnie przed Collegium Marianum w dawnym opactwie cysterskim salwy z artylerii oznajmi¿y rozpocz¿cie XIV Jarmarku Cysterskiego. Przed bazylik¿ katedraln¿ odby¿y si¿ warsztaty edukacyjne "Dzie¿ w dawnym opactwie cysterskim" i tradycyjnie turniej rycerski dla ¿ak¿w "O miecz Starosty Powiatu Tczewskiego".

20 Wrzenia 2014 by J. Prabucki

XI Zlot Turystyczny im. Maryli Szarmach w Jabłowie

KM-1a.jpg W pi¿tek 19 wrze¿nia uczniowie klasy mundurowej uczestniczyli w zlocie, kt¿ry odby¿ si¿ w Le¿nicz¿wce Wygoda. Uczniowie szk¿¿ podstawowych i gimnazjum z Jab¿owa i okolic mieli okazj¿ zapozna¿ si¿ z ofert¿ edukacyjn¿ naszej szko¿y dla klas mundurowych z zakresu wojskowo¿ci, szkolenia bojowego, terenoznawstwa i strzelectwa.

20 Wrzenia 2014 by J. Prabucki

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

prs1.gifSzkolna inauguracja roku szkolnego 2014/2015 odb¿dzie si¿ w ZSAiO w Swaro¿ynie 1-IX-2014 r. o godz. 11:30 na sali gimnastycznej.

28 Sierpnia 2014 by J. Prabucki

Przymiarka mundurw

Uwaga! - odbir mundurw w dniu 10 wrzenia 2014 r.
Rodzicw i kandydatw na uczniw klasy I LO o profilu przygotowujcym do pracy w subach mundurowych w roku szkolnym 2014/2015 zapraszamy w dniu 6 sierpnia 2014 r. (od godz. 9:00 do 12:00) do szkoy w celu dokonania przymiarki umundurowania.

04 Sierpnia 2014 by J. Prabucki

Obchody święta Policji w Tczewie

police1.jpgW dniu 22 lipca 2014 r. przedstawiciele ZSAiO w Swaro¿ynie uczestniczyli w uroczystej gali z okazji ¿wi¿ta Policji w Fabryce Sztuk w Tczewie. Uroczysto¿¿ ta sta¿a si¿ okazj¿ do wr¿czenia nominacji, odznacze¿ i nagr¿d dla wyr¿¿niaj¿cych si¿ policjant¿w. KPP Tczew

22 Lipca 2014 by J. Prabucki

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

ZRS14-1a.jpg 27 czerwca 2014 r. o godz. 9.30 w ZSAiO odby¿o si¿ uroczyste zako¿czenie roku szkolnego 2013/2014. W uroczysto¿ci wzi¿li udzia¿ uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne oraz zaproszeni go¿cie. Starostwo powiatowe reprezentowa¿ Naczelnik Wydzia¿u Edukacji Wojciech Wanke, Pa¿stwow¿ Stra¿ Po¿arn¿ Zast¿pca Komendanta Powiatowego kpt. Zbigniew Rzepka.

27 Czerwca 2014 by J. Prabucki

Wspłzawodnictwo sportowe w roku szkolnym 2013/2014

WST1.JPGW dniu 23 czerwca 2014 r. w Powiatowym Centrum Sportu rozdano puchary, dyplomy oraz nagrody dla najlepszych szk¿¿ ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego. W rywalizacji sportowej szk¿¿ ZSAiO w Swaro¿ynie zaj¿¿ III miejsce w klasyfikacji og¿lnej uzyskuj¿c 121 punkt¿w. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i ¿yczymy kolejnych sukces¿w. Szczeg¿lne podzi¿kowania dla trenera i nauczyciela Henryka ¿ani.

23 Czerwca 2014 by J. Prabucki

Ukończenie szkoły przez uczniów ZSZ

ZRSZS-1a.jpg W dniu 13 czerwca o godz. 10:00 odby¿a si¿ w naszej szkole uroczysta akademia z okazji zako¿czenia roku szkolnego i uko¿czenia szko¿y dla uczni¿w klasy programowo najwy¿szej zasadniczej szko¿y zawodowej w zawodzie mechanik-operator pojazd¿w i maszyn rolniczych.

16 Czerwca 2014 by J. Prabucki

Zawody strzeleckie w Bietowie

SBi-1.jpgW dniu 7 czerwca 2014 r. na Strzelnicy My¿liwsko-Sportowej „Borowiacka” w Bietowie grupa uczni¿w LO o profilu przygotowuj¿cym do pracy w s¿u¿bach mundurowych wzi¿¿a udzia¿ w zawodach strzeleckich organizowanych przez LOK Tczew.

16 Czerwca 2014 by J. Prabucki

Pierwszy Pomorski Dzień Otwarty dla Klas o Profilu Policyjnym

CKP-1.JPG W dniu 30 maja 2014 roku klasa pierwsza LO o profilu przygotowuj¿cym do pracy w s¿u¿bach mundurowych uczestniczy¿a w dniach otartych Centrum Szkolenia Kadr Policji Komendy Wojew¿dzkiej Policji w Gda¿sku.
KPP Tczew

13 Czerwca 2014 by J. Prabucki

Obóz szkoleniowy klasy mundurowej

TLO-1.JPG W dniach 20–25 maja 2014 roku klasa pierwsza LO o profilu mundurowym uczestniczy¿a w obozie szkoleniowym. Baz¿ by¿a Stanica Wodna PTTK w Tleniu. W obozie uczestniczy¿o 30 uczni¿w pod opiek¿ komendanta obozu T. Duchnicza, dow¿dcy plutonu D. Truchli¿skiego, oraz trzech dow¿dc¿w dru¿yn: W. Gackowskiego, P. Steby i K. Lamka.

13 Czerwca 2014 by J. Prabucki

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 2014

DO14-1a.jpg W dniu 23 maja 2014 r. na zaproszenie ZSAiO w Swaro¿ynie w ramach realizacji "Dni otwartych drzwi" odwiedzi¿o nasz¿ szko¿¿ ponad 400 gimnazjalist¿w z powiatu tczewskiego, starogardzkiego i malborskiego.

23 Maja 2014 by J. Prabucki

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b