>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

„Najlepsi z najlepszych”

TK14-1.jpgW dniu 5 lutego 2014 r. na zaproszenie pedagoga szkolnego Tomasza Duchnicza Teatr „Kurtyna” z Krakowa zaprezentowa¿ w naszej plac¿wce spektakl profilaktyczny pod tytu¿em „Najlepsi z najlepszych”. Kanw¿ spektaklu jest szkolny plebiscyt, w kt¿rym uczniowie wybieraj¿ ze swojego grona osob¿ ciesz¿c¿ si¿ najwi¿ksz¿ popularno¿ci¿, wzbudzaj¿c¿ szacunek i podziw.

25 Lutego 2014 by J. Prabucki

POLAGRA-PREMIERY 2014

Polagra-p14-1.jpgW dniu 31 stycznia 2014 r. kierownik szkolenia praktycznego Tadeusz Sobiecki zorganizowa¿ wyjazd grupy 50 uczni¿w i grupy wsp¿¿pracuj¿cych ze szko¿¿ producent¿w rolnych na wystaw¿ organizowan¿ przez Mi¿dzynarodowe Targi Pozna¿skie.

25 Lutego 2014 by J. Prabucki

STUDNIÓWKA 2014

stud14-1.jpgW pi¿tek 17 stycznia maturzy¿ci kszta¿c¿cy si¿ w zawodzie rolnika, architekta krajobrazu i technika agrobiznesu bawili si¿ na balu studni¿wkowym w Go¿ci¿cu „Woda na M¿yn”. Zgodnie z przyj¿t¿ tradycj¿ bal rozpocz¿to polonezem, kt¿ry umo¿liwi¿ „jedn¿ nog¿” przekroczy¿ umown¿ granic¿ doros¿o¿ci.

18 Stycznia 2014 by J. Prabucki

Turniej szachowy

szach2014-1a.jpgW czwartek 16 stycznia 2014 r. w hali widowiskowo - sportowej GOS w Gniewie zako¿czy¿y si¿ Powiatowe Mistrzostwa Szk¿¿ Ponadgimnazjalnych w szachach. Reprezentacja dru¿ynowa naszej szko¿y w sk¿adzie A. Deka, K. Lampka i J. Ostrowska zaj¿¿y pierwsze miejsce w powiecie tczewskim. Dodatkowo tytu¿ Najlepszej Zawodniczki Mistrzostw otrzyma¿a Angelika Deka z klasy III D4 (agrobiznes). Serdecznie gratulujemy zwyci¿stwa i dzi¿kujemy za reprezentowanie naszej szko¿y.

18 Stycznia 2014 by J. Prabucki

WOŚP 2014

WOSP14-1.jpgW dniu 12 stycznia 2014 roku na pro¿b¿ uczni¿w naszej szko¿y Pan Pedagog Szkolny mgr Tomasz Duchnicz zorganizowa¿ Swaro¿y¿ski Sztab Dwudziestego Drugiego Fina¿u Wielkiej Orkiestry ¿wi¿tecznej Pomocy. Na czas akcji siedzib¿ sztabu sta¿ si¿ gabinet pedagoga. W samej zbi¿rce bra¿o udzia¿ czterna¿cie os¿b – jedenastu uczni¿w i trzech nauczycieli. W tym roku zbierali¿my pieni¿dze na zakup specjalistycznego sprz¿tu dla dzieci¿cej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej senior¿w.

16 Stycznia 2014 by J. Prabucki

Wesołych Świąt

BN13-B.jpgZ okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku 2014 życzymy wszystkim Partnerom, Pracodawcom i Absolwentom naszej szkoły radości, uśmiechu, miłości najbliższych, szczęścia i pomyślności w życiu prywatnym, naukowym i zawodowym. Niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia a Nowy Rok 2014 niech obdaruje zdrowiem i wszystkim, o czym serce marzy.
Życzą: Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

24 Grudnia 2013 by J. Prabucki


BOŻE NARODZENIE

BN13-15.jpg20 grudnia br. w naszej spo¿eczno¿ci szkolnej prze¿ywali¿my Wigili¿ szkoln¿. Czym by¿by ¿wiat, gdyby zabrak¿o ¿wiat¿a nad Betlejem i anielskiej pie¿ni? W jakim mroku pozosta¿oby serce cz¿owieka, gdyby w grudniowa noc nie wyci¿gn¿¿y si¿ do niego niewinne d¿onie Bo¿ego Dzieci¿tka? Dzieje ¿wiata i narod¿w nabieraj¿ pe¿nego sensu i warto¿ci dopiero przy betlejemskiej grocie, gdzie B¿g si¿ rodzi, a moc truchleje.

20 Grudnia 2013 by Alicja

BOŻE NARODZENIE NA KOCIEWIU

bnG.jpeg W dniu 15 grudnia 2013 r. m¿odzie¿ naszej szko¿y bra¿a udzia¿ w Powiatowym i Gminnym Przegl¿dzie „Bo¿e Narodzenie na Kociewiu” w Gniewie. W ramach przegl¿du m¿odzie¿ przygotowa¿a st¿¿ bo¿onarodzeniowy zgodnie z tradycjami kociewskimi, ¿wi¿teczny stroik z surowc¿w naturalnych, regionalne potrawy na bazie ¿ledzia (¿led¿ w majeranku), grzyb¿w (zupa grzybowa, pierogi z kapust¿ i grzybami), kaszy (kotlety z kaszy gryczanej z grzybami) oraz ¿wi¿teczne ciasto na bazie maku (strucel makowy).

19 Grudnia 2013 by J. Prabucki

Szkolny przegląd talentów i działań profilaktycznych

SDP-M50.jpgW dniach 27 listopada i 6 grudnia w ramach Powiatowego Tygodnia Profilaktyki organizowanego pod has¿em „Moja pasja - m¿j talent to mnie kr¿ci. Wybieram pasj¿ jestem wolny od u¿ywek” pedagog szkolny Tomasz Duchnicz zorganizowa¿ w naszej szkole przegl¿d talent¿w i dzia¿a¿ profilaktycznych.

09 Grudnia 2013 by J. Prabucki

XIV Olimpiada Wiedzy o BHP w Rolnictwie

OBHP-S1.jpgW dniu 5 listopada 2013 r. trzech uczni¿w naszej szko¿y wzi¿¿o udzia¿ w Finale Wojew¿dzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpiecze¿stwie i Higienie Pracy w Rolnictwie. Drugi etap olimpiady zorganizowany zosta¿ przez Oddzia¿ PODR w S¿upsku.

06 Grudnia 2013 by J. Prabucki

,, Historia i znaczki pocztowe Wolnego Miasta Gdańska"

WMG-1.jpgW dniach od 28 listopada do 6 grudnia mia¿a miejsce wystawa filatelistyczna pt. ,, Historia i znaczki pocztowe Wolnego Miasta Gda¿ska"
Wystaw¿ zorganizowa¿o nowo powsta¿e Ko¿o Filatelistyczne.
Celem wystawy by¿o zapoznanie uczni¿w z histori¿ Wolnego Miasta Gda¿sk oraz propagowanie idei zami¿owania do kolekcjonerstwa w kr¿gach m¿odzie¿y szkolnej.

06 Grudnia 2013 by J. Prabucki

IX Edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

oliprzed1.JPG W dniu 05.12.2013 odby¿y si¿ eliminacje szkolne IX Edycji Olimpiady Przedsi¿biorczo¿ci organizowanej przez polskie uczelnie ekonomiczne przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

06 Grudnia 2013 by J. Prabucki

Wycieczka do "Cukrowni Malbork"

cukr-m1a.jpgW dniu 25 listopada 2013 r. uczniowie klasy II D4 Technikum Rolniczego oraz uczniowie II A ZSZ uczestniczyli w wycieczce do "Cukrowni Malbork". Dyrektor zak¿adu przedstawi¿ i pokaza¿ funkcjonowanie laboratorium oraz przebieg produkcji cukru.

06 Grudnia 2013 by J. Prabucki

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

MPR-SW-7a.jpgDnia 14 listopada 2013 r. odby¿a si¿ Powiatowa Olimpiada M¿odych Producent¿w Rolnych. W finale brali udzia¿ uczniowie naszej szko¿y.

06 Grudnia 2013 by J. Prabucki

"Młodzież - Rolnictwo - Unia Europejska"

Akr1.jpg 14 listopada w Auli Kryszta¿owej SGGW w Warszawie odby¿a si¿ konferencja M¿odzie¿ – Rolnictwo – Unia Europejska. Zainaugurowa¿a ona XVII edycj¿ konkursu "Jak zreformowa¿ gospodarstwo mojego ojca?", w kt¿rym laureaci nagradzani s¿ indeksami wy¿szych szk¿¿ rolniczych. W konferencji wzi¿¿o udzia¿ oko¿o 200 uczestnik¿w z ponad 20 szk¿¿ ponadgimnazjalnych z ca¿ej Polski.

22 Listopada 2013 by J. Prabucki

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2013

spr4a.jpgW pi¿tek 15 listopada w sali im. Lubomira Szopi¿skiego w Ko¿cierzynie Pomorski Kurator O¿wiaty oraz dyrektor Biura Wojewody Pomorskiego wr¿czy¿y dyplomy potwierdzaj¿ce przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministr¿w. W roku szkolnym 2013/2014 Stypendium Prezesa Rady Ministr¿w dla najlepszego ucznia naszej szko¿y otrzyma¿ Mateusz Albrecht, ucze¿ klasy III D4 (R).

18 Listopada 2013 by J. Prabucki

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsNiedziela
21 lipca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b