>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

WARSZTATY KULINARNE 2013

spr5.jpg W dniu 13 listopada w naszej szkole odby¿ si¿ warsztat kulinarny z potraw regionalnych, w kt¿rym uczestniczy¿o 40 uczni¿w z klasy I D4 (¿G) technikum ¿ywienia i us¿ug gastronomicznych oraz klasy II D4 (T¿) technikum technologii ¿ywno¿ci. Zaj¿cia zosta¿y sfinansowane przez Agencj¿ Rynku Rolnego a poprowadzone zosta¿y przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich reprezentowane przez Krzysztofa Szulborskiego, Andrzeja ¿awniczaka i Krzysztofa Wierzb¿.

18 Listopada 2013 by J. Prabucki

95 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

ON95-1.jpgDzie¿ 11 listopada to 95 rocznica odzyskania niepodleg¿o¿ci po 123 latach niewoli. Dzie¿ 11 listopada to r¿wnie¿ rocznica zawieszenia broni ko¿cz¿ca I wojn¿ ¿wiatow¿. Spo¿eczno¿¿ szkolna upami¿tni¿a ten dzie¿ przygotowuj¿c uroczysty apel pod znakiem bia¿o-czerwonej flagi, kt¿ry odby¿ si¿ ju¿ w pi¿tek 8 XI.

11 Listopada 2013 by J. Prabucki

FUTSAL

FUTS1.jpgW dniu 7 listopada 2013 r. uczniowie ZSAiO w Swaro¿ynie brali udzia¿ w XIV Powiatowej Licealiadzie M¿odzie¿y Szkolnej w Futsalu. Reprezentacja naszej szko¿y wywalczy¿a II miejsce. Wielkie gratulacje dla zawodnik¿w i podzi¿kowania dla trenera Henryka ¿ani.

08 Listopada 2013 by J. Prabucki


XXVII OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

owe1.jpg W dniu 6 listopada 2013 roku o godzinie 9:00 rozpocz¿¿a si¿ XXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, w kt¿rej udzia¿ brali uczniowie naszej szko¿y. Tematem wiod¿cym w tej edycji olimpiady by¿a „Strefa Euro – szansa czy zagro¿enie?”.

08 Listopada 2013 by J. Prabucki

"POŻAR" W SZKOLE

APP.jpgW dniu dzisiejszym w ZSAiO w Swaro¿ynie przeprowadzono pr¿bny alarm przeciwpo¿arowy. O godzinie 10:45 pi¿¿ kr¿tkich dzwonk¿w rozpocz¿¿o procedur¿ ewakuacyjn¿ uczni¿w i pracownik¿w z budynku szkolnego. Plan zak¿ada¿, ¿e w zachodnim skrzydle budynku na parterze w pracowni gastronomicznej pojawi¿y si¿ k¿¿by dymu i p¿omienie. Ewakuacja niespe¿na 200 os¿b zako¿czy¿a si¿ powodzeniem po oko¿o 3 minutach.

07 Listopada 2013 by J. Prabucki

FESTUM OMNIUM SANCTORUM

G2a.jpg W dniu wczorajszym uczniowie mieszkaj¿cy w internacie przy ZSAiO im. St. Staszica pod opiek¿ p. E. Wojszko i M. Zybury dokonali niezb¿dnych porz¿dk¿w przed dniem 1 listopada na masowych grobach upami¿tniaj¿cych pomordowanych mieszka¿c¿w Kociewia w Lesie Szp¿gawskim. Mogi¿y po¿o¿one s¿ kilkaset metr¿w od centralnej cz¿¿ci Miejsca Pami¿ci.

31 Padziernika 2013 by J. Prabucki

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2013

DEN13.jpg W dniu 11 X 2013 r. obchodzili¿my w szkole Dzie¿ Edukacji Narodowej w rocznic¿ powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa o¿wiaty. Uroczyst¿ akademi¿ przygotowa¿a klasa II A i przedstawiciele samorz¿du uczniowskiego pod opiek¿ wychowawcy Grzegorza Spadika.

29 Padziernika 2013 by J. Prabucki

74 ROCZNICA ZBRODNI W LESIE SZPĘGAWSKIM

LSZ13-1a.JPGW niedziel¿ 29 wrze¿nia w Miejscu Pami¿ci Narodowej w Lesie Szp¿gawskim odby¿a si¿ uroczysto¿¿ zwi¿zana 74 rocznic¿ dokonania przez hitlerowc¿w zbrodni na mieszka¿cach Kociewia. Delegacja naszej szko¿y z¿o¿y¿a kwiaty i uczestniczy¿a w uroczystej mszy ¿wi¿tej. Na zako¿czenie odby¿ si¿ Apel Poleg¿ych, salwa honorowa i od¿piewanie Roty.

29 Wrzenia 2013 by J. Prabucki

Ślubowanie klas pierwszych 2013

s13-9.jpgZgodnie z tradycj¿ naszej szko¿y w pierwszym miesi¿cu nauki odby¿a si¿ uroczysto¿¿ ¿lubowania uczni¿w klas pierwszych. Ta uroczysta deklaracja przestrzegania ustalonych zasad i do¿o¿enia wszelkich stara¿ by osi¿gn¿¿ ustalone cele odby¿a si¿ w miejscu szczeg¿lnie wa¿nym dla wszystkich Kociewiak¿w w miejscu masowego mordu w Lesie Szp¿gawskim.

27 Wrzenia 2013 by J. Prabucki

AGRO SHOW BEDNARY 2013

ASH13-1.jpg W dniu 20 wrze¿nia ponad pi¿¿dziesi¿ciu naszych uczni¿w skorzysta¿o z zaproszenia na najwi¿ksze targi rolnicze w Polsce - AGRO-SHOW 2013 BEDNARY k/Poznania w gminie Pobiedziska. By¿a to XV edycja najbardziej popularnej wystawy maszyn i urz¿dze¿ rolniczych. Uczniowie uczestnicz¿cy na AGRO SHOW 2013 zapoznali si¿ z kompletn¿ ofert¿ ¿rodk¿w produkcji i us¿ug dla rolnictwa.

25 Wrzenia 2013 by J. Prabucki

Konkurs ROLTOP - maszyny rolnicze

KdB-13.jpgSzko¿a, jak co roku organizuje wyjazdy szkoleniowe z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie. Wyjazdy finansowane s¿ g¿¿wnie z funduszy uczniowskich. W tym roku z inicjatywy kierownik szkolenia praktycznego Tadeusza Sobieckiego uda¿o si¿ zgromadzi¿ ¿rodki celowe na wyjazd od sponsor¿w zewn¿trznych. Jednostk¿, kt¿ra podj¿¿a si¿ wsparcia finansowego wyjazdu to firma „ROLTOP” Sp. Z.OO Cedry Ma¿e reprezentowan¿ przez prezesa Pana Marka Kunce i Pana Adama Bednarka – przedstawiciela handlowego.

23 Wrzenia 2013 by J. Prabucki

Jarmark Cysterski 2013

JC13-1.jpgW dniu 15 wrze¿nia po raz trzynasty przemaszerowa¿ ¿redniowieczny korow¿d ulicami Pelplina. W centrum miasta odegrano hejna¿ Pelplina i przekazano symboliczny Klucz do Miasta Ksi¿ciu Mestwinowi. Tegoroczny spektakl historyczno-edukacyjny przygotowany przez m¿odzie¿ szk¿¿ ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego mia¿ tytu¿ "JAKO W NIEBIE TAK I...". Dodatkow¿ atrakcj¿ tego dnia by¿ rycerski turniej bojowy pieszy "O miecz Burmistrza Pelplina", prezentacja ta¿c¿w dawnych i spektakl historyczno- kostiumowy "Najazd Szwedzki na Pelplin".

23 Wrzenia 2013 by J. Prabucki

XIII Jarmark Cysterski w Pelplinie

JC13.jpgW sobotnie popo¿udnie przed Collegium Marianum w dawnym opactwie cysterskim salwy z artylerii oznajmi¿y rozpocz¿cie XIII Jarmarku Cysterskiego. Tradycyjnie tego dnia odby¿ si¿ turniej rycerski dla ¿ak¿w "O miecz Starosty Powiatu Tczewskiego". Zesp¿¿ ¿ak¿w reprezentuj¿cych ZSAiO w Swaro¿ynie zaj¿¿ 3 miejsce. Biesiada Jana III Sobieskiego u cysters¿w pelpli¿skich trwa¿a do p¿¿nych godzin wieczornych pozwalaj¿c na prze¿ycie niepowtarzalnej atmosfery ¿redniowiecznego jarmarku i obyczaj¿w z dawnych wiek¿w.

15 Wrzenia 2013 by J. Prabucki

DOŻYNKI - Swarożyn 2013

DOSW13-1.jpg8 wrze¿nia 2013 r. na placu rekreacyjnym odby¿y si¿ powiatowo-gminne uroczysto¿ci do¿ynkowe, w kt¿rych uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej szko¿y. Z uwagi na charakter i kierunki kszta¿cenia w naszej plac¿wce stali¿my si¿ wsp¿¿organizatorami tak wa¿nego ¿wi¿ta dzi¿kczynienia za zebrane plony. Ten dzie¿ podsumowa¿ trud i mn¿stwo m¿drych dzia¿a¿ lokalnych rolnik¿w.

14 Wrzenia 2013 by J. Prabucki

Nowy rok szkolny 2013/2014 w Powiecie Tczewskim

PIRS1.jpgW dniu dzisiejszym po raz pierwszy zosta¿a zorganizowana uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/2014 w Powiecie Tczewskim. Przedstawiciele szk¿¿ ponadgimnazjalnych zgromadzili si¿ na mszy ¿w. w ko¿ciele Podwy¿szenia Krzy¿a ¿wi¿tego w Tczewie. Po mszy ¿w. odby¿a si¿ druga cz¿¿¿ inauguracji w ZSBiO w Tczewie.

02 Wrzenia 2013 by J. Prabucki

Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

prs1.gifSzkolna inauguracja roku szkolnego 2013/2014 odb¿dzie si¿ w ZSAiO w Swaro¿ynie 2-IX-2013 r. o godz. 11:00 na sali gimnastycznej.
W zwi¿zku ze zorganizowaniem przez Starost¿ Tczewskiego dr in¿. J¿zefa Puczy¿skiego pierwszego uroczystego powiatowego rozpocz¿cie roku szkolnego dla szk¿¿ i plac¿wek serdecznie zapraszamy uczni¿w naszej szko¿y mieszkaj¿cych w Tczewie do uczestniczenia we mszy ¿w. inauguruj¿cej, kt¿ra zostanie odprawiona w dniu 2 wrze¿nia o godz. 8:00 w Farze.

21 Sierpnia 2013 by J. Prabucki

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b