>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

zrs13-1.jpg28 czerwca o godz. 9.00 w ZSAiO odby¿o si¿ uroczyste zako¿czenie roku szkolnego 2012/2013. Wzi¿li w nim udzia¿ uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji. Dyrektor Jaros¿aw Bartoszewski podzi¿kowa¿ wszystkim za zaanga¿owanie i rzeteln¿ wsp¿ln¿ prac¿ na rzecz rozwoju naszej szko¿y.

21 Sierpnia 2013 by J. Prabucki

Akademia z okazji ukończenia szkoły przez uczniów ZSZ

zs13-1a.jpgW dniu 14 czerwca o godz. 9:00 odby¿a si¿ w naszej szkole uroczysta akademia z okazji zako¿czenia roku szkolnego i uko¿czenia szko¿y dla uczni¿w klas programowo najwy¿szych zasadniczej szko¿y zawodowej.

21 Sierpnia 2013 by J. Prabucki

DZIEŃ PAPIESKI

DP13-1.JPGW dniu 5 czerwca odby¿ si¿ w naszej szkole Dzie¿ Papieski. B¿d¿c pokoleniem JP II wci¿¿ na nowo okrywamy pi¿kno i wag¿ s¿¿w S¿ugi Bo¿ego Jana Paw¿a II. To nauczanie jest jak busola, kt¿r¿ mamy si¿ kierowa¿ w meandrach naszego „dziwnego ¿wiata”, to testament zostawiony nie tylko nam, lecz tak¿e tym, kt¿rzy po nas przyjd¿.

06 Czerwca 2013 by Alicja

DZIEŃ OTWARTY STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE

DOSP-1.jpg Rok 2013 jest rokiem szczeg¿lnym dla Powiatu Tczewskiego, w czerwcu mija bowiem 15 lat od uchwalenia przez Sejm RP ustawy o samorz¿dzie powiatowym. Z tej okazji 27 maja Starostwo Powiatowe w Tczewie zorganizowa¿o „Dzie¿ Otwarty” po¿¿czony z inauguracj¿ obchod¿w 15-lecia Powiatu, w ramach kt¿rego przygotowano liczne atrakcje.

03 Czerwca 2013 by J. Prabucki

KURS OPERATORA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH

DOKK-1.jpgKRAJOWE STOWARZYSZENIE CENTR¿W KSZTA¿CENIA PRAKTYCZNEGO od 21.05.2013 r. do 24.05.2013 r. zorganizowa¿o w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie kurs obs¿ugi i eksploatacji kombajn¿w zbo¿owych i sieczkarni samobie¿nych.

27 Maja 2013 by J. Prabucki

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 2013

DOT13-1.jpg W dniu dzisiejszym tj 22 maja odby¿a si¿ d¿ugo oczekiwana przez gimnazjalist¿w klas trzecich impreza szkolna "Dzie¿ otwartych drzwi 2013". Gimnazjalistom powiatu tczewskiego, starogardzkiego i malborskiego przedstawiono ofert¿ edukacyjn¿ na rok szkolny 2013/2014 oraz zapewniono mn¿stwo atrakcji i dobrej zabawy.

22 Maja 2013 by J. Prabucki

GREENPOWER

greenpow10.jpgW dniach 14-16.05.2013 odby¿a si¿ w Poznaniu kolejna edycja targ¿w GREENPOWER. Uczestniczy¿a w niej grupa m¿odzie¿y z naszej szko¿y. Tegoroczne targi obfitowa¿y w liczne wydarzenia - odby¿o si¿ 20 konferencji, warsztat¿w i szkole¿.

22 Maja 2013 by J. Prabucki

Uroczyste zakończenie nauki klas maturalnych 2013

pm13-23.jpg 26 kwietnia 2013 roku zgodnie z kalendarzem szkolnym po¿egnali¿my tegorocznych maturzyst¿w. Mury naszej szko¿y opu¿ci¿y dwa oddzia¿y kszta¿c¿ce si¿ w zawodzie technik agrobiznesu i technik ochrony ¿rodowiska, kt¿rych wychowawcami byli: Dariusz Truchli¿ski i Miros¿aw G¿odek.

29 Kwietnia 2013 by J. Prabucki

ENERGIA ALTERNATYWNA

woze3.jpgW zwi¿zku z zako¿czeniem realizacji projektu wymiany do¿wiadcze¿ pod nazw¿ „Energia ze ¿r¿de¿ odnawialnych szans¿ na przysz¿o¿¿ – wymiana do¿wiadcze¿ nauczycieli szk¿¿ rolniczych”, zrealizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci, Towarzystwo Umiej¿tno¿ci Rolniczych w Poznaniu zorganizowa¿o seminarium.

25 Kwietnia 2013 by J. Prabucki

KONKURS NA POCZTÓWKE WIELKANOCNĄ

kpb13-9.jpgDzie¿ 12 kwietnia br. to dzie¿, w kt¿rym zosta¿y og¿oszone wyniki Konkursu na Poczt¿wk¿ Wielkanocn¿. W uroczysto¿ci uczestniczyli Przewodnicz¿cy Rady Powiatu p. Piotr Ody, Wiceprzewodnicz¿ca Rady Powiatu p. A. Gajewska, przewodnicz¿cy komisji p. Wies¿awa Quella i p. Ludwik Kiedrowski oraz Naczelnik Wydzia¿u Edukacji p. W. Wanke.

14 Kwietnia 2013 by Alicja

KONKURS FOTOGRAFICZNY

kw13-7.jpgW dniu 12 kwietnia br. odby¿o si¿ og¿oszenie wynik¿w VI edycji Konkursu Fotograficznego „Krajobraz i przyroda Kociewia”. W uroczysto¿ci uczestniczyli Przewodnicz¿cy Rady Powiatu p. Piotr Ody, Wiceprzewodnicz¿ca Rady Powiatu p. A. Gajewska, przewodnicz¿cy komisji p. Wies¿awa Quella i p. Ludwik Kiedrowski oraz Naczelnik Wydzia¿u Edukacji p. W. Wanke.

14 Kwietnia 2013 by Alicja

Eliminacje szkolne

kEiB2.jpg22 marca 2013 r. odby¿y si¿ eliminacje szkolne do V Og¿lnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpiecze¿stwie Pracy w Rolnictwie. Organizatorem konkursu byli Wydzia¿ In¿ynierii Produkcji SGGW w Warczawie, MRiRW, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo¿ecznego i miesi¿cznik AGROmechanika - Technika w gospodarstwie.

05 Kwietnia 2013 by J. Prabucki

DRUŻYNA REKONSTRUKCYJNA LOK

DRLOK1A.jpgW dniu 5 kwietnia 2013 roku, uczniowie naszej szko¿y uczestniczyli w pokazie Dru¿yny Rekonstrukcji Wojskowych Piechoty Lekkiej Miejskiego Ko¿a Ligi Obrony Kraju w Tczewie. Spotkanie to zosta¿o zaaran¿owane przez uczni¿w naszej szko¿y pod opiek¿ nauczyciela edukacji dla bezpiecze¿stwa Pana mgr Tomasza Duchnicza.

05 Kwietnia 2013 by J. Prabucki

Powiatowy Turniej Tańca

PTTT1a.jpgPrzez 2 tygodnie na sali gimnastycznej rozbrzmiewa¿y d¿wi¿ki muzyki. Dziewcz¿ta pod okiem Iwony Pa¿dzierskiej trenowa¿y choreografi¿ ta¿cz¿c do utworu Rihanny. 21 marca tancerki wzi¿¿y udzia¿ w Powiatowym Turnieju Ta¿ca w Tczewie.

03 Kwietnia 2013 by J. Prabucki

Powiatowe Targi Edukacyjne

taed_13.jpgDnia 22 marca 2013 r. uczniowie i nauczyciele naszej szko¿y brali udzia¿ w targach edukacyjnych organizowanych przez Wydzia¿ O¿wiaty starostwa tczewskiego. Prezentowali¿my ofert¿ edukacyjn¿ oraz zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014. Mamy nadziej¿, ¿e prezentacja walor¿w naszej plac¿wki pomo¿e podj¿¿ w¿a¿ciw¿ decyzj¿ o kierunku kszta¿cenia w naszej szkole.

27 Marca 2013 by J. Prabucki

XI POWIATOWY KONKURS WIELKANOCNY

XIKW1.jpg21 marca 2013 r. w ZSAiO odby¿ si¿ XI Powiatowy Konkurs Wielkanocny. W uroczystym otwarciu uczestniczyli Starosta Tczewski dr in¿. J¿zef Puczy¿ski i Prezydent Miasta Tczewa Miros¿aw Pob¿ocki.

27 Marca 2013 by J. Prabucki

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b