>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

KONKURS BO¿ONARODZENIOWY

kbn1a.jpeg Odby¿ si¿ Konkurs Bo¿onarodzeniowy dla uczni¿w naszej szko¿y. Oceniano: wystr¿j klasy, dekoracje sto¿u wigilijnego oraz za¿piewanie kol¿dy.
Wyniki konkursu:
I miejsce – IV A4 i II D4
II miejsce – IV D4
30-01-2010

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


"B¿G SI¿ RODZI MOC TRUCHLEJE..."

choinka.jpg Po¿r¿d mro¿nych dni grudniowych
jest taki dzie¿.
Wigilia od lat naznaczona mi¿o¿ci¿
t¿ nasz¿ ludzk¿, codzienn¿.
Dzie¿ gdzie przede wszystkim kr¿luje
Mi¿o¿¿ odwieczna
Mi¿o¿¿ Nieskazitelna i Prawdziwa
Mi¿o¿¿ Dzieci¿tka Jezus
do ka¿dego cz¿owieka...
22-12-2010

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Spotkanie wigilijne w Tczewie

wt6.jpeg Dnia 19 grudnia 2010 r. w Parku Kopernika w Tczewie odby¿o si¿ spotkanie mieszka¿c¿w Tczewa, darczy¿c¿w i organizator¿w na wielkiej WIGILII MIEJSKIEJ.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


POWIATOWE DNI PROFILAKTYKI - II MIEJSCE W KONKURSIE

ZiA1.jpeg W tym roku Powiatowe Dni Profilaktyki zosta¿y zorganizowane w Tczewie pod has¿em "¿yj kolorowo, ale zdrowo".

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Stypendium Prezesa Rady Ministrów

SS.jpg W dniu 7 grudnia 2010 r. odby¿a si¿ uroczysto¿¿ wr¿czania dyplom¿w Stypendium Prezesa Rady Ministr¿w na rok szkolny 2010/2011. Nasz¿ stypendystk¿ zosta¿a Sylwia Stalmaska uczennica klasy maturalnej na kierunku kszta¿cenia ochrona ¿rodowiska.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie sk¿adaj¿ zas¿u¿one gratulacje.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


"BO¿E NARODZENIE NA KOCIEWIU"

bnG.jpeg W tym roku odby¿ si¿ ju¿ VIII Powiatowy i V Gminny Konkurs "Bo¿e Narodzenie na Kociewiu". Konkurs odby¿ si¿ 4 grudnia 2010 roku na Zamku w Gniewie.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


OLIMPIADA PRZEDSI¿BIORCZO¿CI

op1.jpeg W dniu 2 grudnia 2010 odby¿a si¿ VI Edycja Olimpiady Przedsi¿biorczo¿ci.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


POWIATOWA OLIMPIADA MODYCH PRODUCENTW ROLNYCH I BEZPIECZESTWA I HIGIENY PRACY W ROLNICTWIE

2bhp1.jpg Tradycyjnie w murach naszej szkoy odbywaa si kolejna edycja Powiatowej Olimpiady Modych Producentw Rolnych i Bezpieczestwa i Higieny Pracy.
Liczba uczestnikw -28 osb – rolnicy z Powiatu Tczewskiego oraz uczniowie naszej szkoy.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


POŁOWINKI

polo10.jpg Dnia 09.10.2010 odby¿y si¿ po¿owinki klasy III Technik Agrobiznesu i Technik Rolnik. Imprez¿ oficjalnie rozpocz¿¿ dyrektor Zbigniew Wojszko. Nast¿pnie g¿os zabra¿ nasz wychowawca Andrzej Murawski i zacz¿li¿my nasz¿ „ma¿¿ studni¿wk¿”.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


92 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

DzN1.jpg"Dzisiaj wielka jest rocznica – Jedenasty Listopada! Tym co zmarli za Ojczyzn¿, ho¿d wdzi¿czno¿ci Polska sk¿ada. Im to bowiem zawdzi¿czamy wolno¿¿, polsk¿ mow¿ w szkole. To, ¿e tylko z ksi¿g historii poznajemy dzi¿ niewol¿. Uroczy¿cie bij¿ dzwony, w mie¿cie flagi rozwini¿to. I me serce si¿ raduje, ¿e obchodz¿ POLSKI ¿wi¿to".

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


XXXV EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJ¿TNO¿CI ROLNICZYCH

owr1.jpg Tradycyjnie w naszej szkole odbywa si¿ Olimpiada Wiedzy i Umiej¿tno¿ci Rolniczych - w tym roku szkolnym to ju¿ XXXV edycja. 24-10-2010

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


DZIE¿ S¿UGI BO¿EGO JANA PAW¿A II

jp2_86x100.jpg 20 pa¿dziernika br. ca¿a spo¿eczno¿¿ szko¿y wspomina¿a nauczanie S¿ugi Bo¿ego Jana Paw¿a II.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Wojew¿dzkie obchody DEN

DENT.jpg 14 pa¿dziernika w Centrum Kultury w Tczewie odby¿a si¿ uroczysto¿¿ zwi¿zana z Dniem Komisji Edukacji Narodowej na szczeblu wojew¿dztwa pomorskiego. W trakcie uroczysto¿ci osoby zwi¿zane z o¿wiat¿ zosta¿y uhonorowane medalami i nagrodami.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


DZIE EDUKACJI NARODOWEJ

dens2.jpg roda 13 padziernika bya bardzo radosnym dniem w naszej Szkole - by czas na yczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dniem "Otrzsin" klas pierwszych.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


8 MI¿DZYKLASOWY KONKURS ORKI 2010

korki17.jpg Dnia 8 pa¿dziernika 2010 r. w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie odby¿ si¿ ju¿ po raz ¿smy mi¿dzyklasowy konkurs orki.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Europa da si¿ lubi¿!

bruk1.jpg Ja? Do Brukseli?- odpowiedzia¿am na wie¿¿ o tym, ¿e pojad¿ do Europarlamentu.
Otrzyma¿am mo¿liwo¿¿ wyjazdu do Brukseli za „wyr¿¿nienie si¿ na tle spo¿eczno¿ci szkolnej”, skorzysta¿am z niej. Teraz, chc¿ podzieli¿ si¿ z Wami wra¿eniami, a s¿ niezapomniane…
4-10-2010

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


WYJAZD M¿ODZIE¿Y NA UKRAIN¿

kp1.jpg

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


WIZYTA SZWED¿W

s1a.jpeg W dniach 27-29 wrze¿nia w naszej szkole go¿cili¿my dw¿ch nauczycieli i siedmioro uczni¿w ze szko¿y rolniczej w Szwecji. Nasza szko¿a zapewni¿a go¿ciom zakwaterowanie i zwiedzanie Kociewia.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


HO¿D POMORDOWANYM

szp71a1.jpg W dniu wczorajszym tj. 26-09-2010r. delegacja naszej szko¿y z¿o¿y¿a kwiaty na grobach pomordowanych w miejscu Pami¿ci Narodowej - Lesie Szp¿gawskim. By¿a to 71 Rocznica Upami¿tnienia Pomordowanych na Ziemi Kociewskiej w czasie II Wojny ¿wiatowej.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


AGRO SHOW 2010

bednary1.JPG W dniu dzisiejszym tj. 24 wrze¿nia 2010 r. nasza szko¿a zorganizowa¿a wyjazd na AGRO SHOW 2010 do Bednar ko¿o Poznania. Organizatorem wystawy jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz¿dze¿ Rolniczych. AGRO SHOW jest najwi¿ksz¿ mi¿dzynarodow¿ imprez¿ rolnicz¿ w Polsce i jedna z najwi¿kszych w Europie.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


X Jarmark Cysterski

JCPa.jpg To ju¿ dziesi¿ty raz uczniowie wraz z opiekunami w dniach 18 – 19 wrze¿nia 2010 r. (sobota, niedziela) uczestniczyli w Jarmarku Cysterskim na terenie dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie. Jarmark Cysterski jest jednym z najwi¿kszych wydarze¿ kulturalnych na Kociewiu. Impreza z roku na rok przyci¿ga coraz to wi¿cej uczestnik¿w, dla kt¿rych zorganizowano mn¿stwo zabaw i konkurs¿w.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


NOWY ROK SZKOLNY 2010/2011

prs1.gif Dzie¿ 1 wrze¿nia 2010 to dzie¿, w kt¿rym uczniowie wraz z nauczycielami zgromadzili si¿, by w rozpocz¿¿ nowy rok szkolny 2010/2011.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


ZAKO¿CZENIE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

krsz40a.jpeg Dzie¿ 25 czerwca 2010 to dzie¿, w kt¿rym zgromadzili¿my si¿ ostatni raz w tym roku szkolnym – tak rozpocz¿¿a swoje przem¿wienie Przewodnicz¿ca Samorz¿du Uczniowskiego Anna Ma¿odzi¿ska.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


PO¿EGNANIE ABSOLWENT¿W ZASADNICZYCH SZKӣ ZAWODOWYCH

absol1.jpg Dla absolwent¿w jest to chwila szczeg¿lna, gdy¿ oto ostatni ju¿ raz oczekuj¿ na wr¿czenie ¿wiadectw w murach tej szko¿y.
Ka¿dy my¿li co wyni¿s¿ z tego miejsca, czego si¿ nauczy¿, co jeszcze m¿g¿ uczyni¿ aby doskonali¿ siebie 20.06.2010

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Kurs kombajnist¿w w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie 2010r

kkom1.jpg Po uzyskaniu zezwolenia od Starosty Tczewskiego na prowadzenie kurs¿w obs¿ugi i eksploatacji kombajn¿w zbo¿owych w dniach od 31.05.2010r. do 08.06.2010r. zorganizowany zosta¿ po raz pierwszy w historii szko¿y kurs obs¿ugi i eksploatacji kombajn¿w zbo¿owych i sieczkarni samobie¿nych przez Krajowe Stowarzyszenie Centr¿w Kszta¿cenia Praktycznego.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

IV KONKURS FOTOGRAFICZNY "KRAJOBRAZ Z KOCIEWIA

gp1.jpg 14 maja br. odby¿o si¿ og¿oszenie wynik¿w IV Konkursu Fotograficznego Krajobraz z Kociewia, przeznaczonego dla uczni¿w szk¿¿ gimnazjalnych, po¿¿czone z wystaw¿ pokonkursow¿.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


POWIATOWE MISTRZOSTWA SZKӣ PONADGIMNAZJALNYCH

pzpn1.jpeg 20 maja 2010 na boisko przy ul. Czy¿ykowskiej w Tczewie odby¿y si¿ Powiatowe Mistrzostwa Szk¿¿ Powiatowych w pi¿ce No¿nej. Zg¿osi¿y si¿ zespo¿y reprezentuj¿ce szko¿y ponadgimnazjalne z ca¿ego powiatu Tczewskiego (og¿lnie jest 11 szk¿¿).

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


WYCIECZKA DO MALBORKA

mal1.jpeg Uczniowie klasy IIA wraz z opiekunami profesorami: P. A. Szambowskim, p. K. Opali¿skim i p. T. Borysem udali si¿ do Malborka, by zwiedza¿ i "zdobywa¿" Zamek.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


DZIE OTWARTY SZKOY

dod1.jpgW dniu 12 maja uczniowie szk gimnazjalnych z powiatu tczewskiego i starogardzkiego uczestniczyli w Dniu Otwartym Szkoy poczonym z Dniem Sportu.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


WYCIECZKA

pelplin1.jpeg W dniu 7 maja uczniowie klasy II A zwiedzali zabytki Pelplina. Wycieczka rozpocz¿¿a si¿ od podziwiania zabytkowej Katedry, potem ogl¿dano w Muzeum Diecezjalnym ekspozycje: sztuki ¿redniowiecznej, sztuki nowo¿ytnej, Skarbiec oraz Bibli¿ Gutenberga.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


DZIE¿ OTWARTY W ZSAiO W SWARO¿YNIE

dos16.jpg W ramach promocji szko¿y w dniu 12 maja 2010 r. od godz. 9:00 do 14:00 nauczyciele oraz uczniowie organizuj¿ „Dzie¿ Otwarty”. Ta impreza jest adresowana przede wszystkim do uczni¿w trzecich klas gimnazjum, kt¿rzy w roku szkolnym 2010/11 maj¿ zamiar kontynuowa¿ edukacj¿ w naszej szkole.
Serdecznie zapraszamy.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


PO¿EGNANIE MATURZYST¿W

pa1.jpg "Ile razem dr¿g przebytych?
Ile ¿cie¿ek przedeptanych?
Ile w trudzie nieustannym
Wsp¿lnych zmartwie¿, wsp¿lnych d¿¿e¿?
Chcia¿bym wszystkie takie chwile
Ocali¿ od zapomnienia”–s¿owami K. I. Ga¿czy¿skiego rozpocz¿¿o si¿ 30 kwietnia 2010 r. po¿egnanie Absolwent¿w naszej Szko¿y.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


POWIATOWE MISTRZOSTWA W PI¿CE SIATKOWEJ

psiat1.jpg Dnia 28.04.10 r. w hali sportowej II LO w Tczewie odby¿y si¿ Mistrzostwa Powiatu w pi¿ce siatkowej ch¿opc¿w klas pierwszych.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


WIOSENNE MANEWRY POLOWE w ¿miardowie Z¿otowskim

manewry1.jpg Dnia 22 kwietnia 2010 roku 44 uczni¿w z pi¿ciu klas ZSAiO w Swaro¿ynie bra¿o udzia¿ w wycieczce przedmiotowej, ¿smej edycji wystawy rolniczej „Wiosenne Manewry Polowe”.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


II TARGI OGRODNICZE

targiL1.jpg W dniach 24 - 25 kwietnia odbywa¿y si¿ w Lubaniu k/ Ko¿cierzyny Targi Ogrodnicze.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONKURS NA POCZT¿WKE WIELKANOCN¿

Alicja005m.jpg W dniu 23 kwietnia br. odby¿o si¿ og¿oszenie wynik¿w "Konkursu na Poczt¿wk¿ Wielkanocn¿".
Na Konkurs nades¿ano ponad 150 prac z 16 szk¿¿ powiatu tczewskiego i starogardzkiego.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Msza ¿wi¿ta w Ko¿ciele parafialnym

mks.jpg W dniu 16 kwietna br. ca¿a spo¿eczno¿¿ naszej szko¿y zgromadzi¿a si¿ w ko¿ciele pod wezwaniem ¿w. Andrzeja Boboli w Swaro¿ynie i uczestniczy¿a we Mszy ¿w. sprawowanej przez ks. proboszcza Arkadiusza Kujaw¿.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONKURS „WARTO POZNA¿ KOCIEWIE”

wpk1.jpg Mateusz D¿browski laureatem w IV Mi¿dzyszkolnym Konkursie „Warto pozna¿ Kociewie”. „Z Kociewia rodem” – takie has¿o przewodnie Konkursu skierowanego do uczni¿w szk¿¿ powiatu tczewskiego i starogardzkiego.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


VIII Powiatowy Konkurs Wielkanocny

8KW1.jpg W dniu 25 marca 2010 roku w naszej szkole odby¿a si¿ VIII edycja Powiatowego Konkursu Wielkanocnego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele szk¿¿ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz cz¿onkowie K¿¿ Gospody¿ Wiejskich i mieszka¿cy Dom¿w Pomocy Spo¿ecznej z Powiatu Tczewskiego.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KLASOWE MISTRZOSTWA SZKO¿Y W SIATK¿WCE

kosz1.jpg W dniach 15 – 19 marca 2010 odby¿y si¿ Klasowe Mistrzostwa Szko¿y w Pi¿ce Siatkowej. Mecze rozgrywano w systemie pucharowym (przegrany odpada) do dw¿ch wygranych set¿w. W przypadku remisu, w trzecim secie obowi¿zuje tie-break do 15 punkt¿w.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


G¿LNOPOLSKI M¿ODZIE¿OWY KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZE¿STWIE PRACY W ROLNICTWIE

ERG2.jpg 18 marca 2010 w naszej szkole odby¿a si¿ II edycja Og¿lnopolskiego M¿odzie¿owego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpiecze¿stwie Pracy w Rolnictwie. W Konkursie brali udzia¿ uczniowie kszta¿c¿cy si¿ w nast¿puj¿cych zawodach:
• Technik rolnik – klas II D4,
• Technik agrobiznesu – klasa IV A4 i III A4,
• Technik hodowca koni – klasa III D4.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


WYCIECZKA DO CENTRUM NAUKI „EKSPERYMENT”

cnE1.jpg 18 III br odby¿a si¿ wycieczka do Centrum Nauki „Eksperyment” w Gdyni. Zaj¿cia dotyczy¿y przedmiot¿w matematyczno-przyrodniczych. W Wycieczce uczestniczyli uczniowie klasy I D4 wraz z nauczycielami pani¿ A. Labudd¿ i panem D. Truchlinskim.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


POWIATOWY KONKURS O SAMORZADZIE TERYTORIALNYM W POLSCE

STer1.jpg W I Liceum Og¿lnokszta¿c¿cym w Tczewie 18 marca br. odby¿ si¿ Powiatowy Konkurs o samorz¿dzie Powiatowym w Polsce. Nasza szko¿¿ reprezentowali uczniowie klasy III A4:
Marcin Bigus,
Kamil Oska,
Mateusz Kad¿ubowski,
¿ukasz Nierzwicki.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


X POWIATOWA LICEALIADA W PI¿CE KOSZYKOWEJ

siat1.jpg 17 marca odby¿a si¿ X Licealiada w Pi¿ce Koszykowej Ch¿opc¿w rok szkolny 2009/2010.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


PODSUMOWANIE PROJEKTU „Twoja decyzja twoja przysz¿o¿¿…”

tck1.jpg W dniu 12 marca 2010 roku w Tczewskim Centrum Kultury i Sztuki odby¿o si¿ podsumowanie projektu „Twoja decyzja, Twoja Przysz¿o¿¿” realizowanego przez Wydzia¿ Funduszy Europejskim Starostwa Powiatowego w Tczewie. Zadanie obj¿¿o wsparciem 840 uczni¿w ze szk¿¿ w Tczewie, Gniewie i Swaro¿ynie. M¿odzie¿ mog¿a liczy¿ na spotkania z pedagogiem, zaj¿cia warsztatowe oraz profilaktyczne.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


MEDAL DLA ANNY KNOBEL

kik_medal.jpg Uczennica naszej szko¿y Anna Knobel z kl. IV A4 zdoby¿a drugie miejsce na mi¿dzynarodowych zawodach w kikboksingu kt¿re odby¿y si¿ w Ba¿skiej Bystrzycy na S¿owacji 26-27.02.2010r.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


INTERNAT XXI WIEKU - PROGRAM Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO¿ECZNEGO

znak_NSS1.jpg Zesp¿¿ Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych uzyska¿ dotacj¿ z funduszy europejskich z Programu Kapita¿ Ludzki na projekt - „Internat XXI wieku” 3-03-2010r.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONKURS RECYTATORSKI

kr1a.JPG W ¿rod¿ 10 lutego br. odby¿ si¿ w naszej szkole Konkurs Recytatorski. Ka¿da z uczestniczek konkursu recytowa¿a wybrany przez siebie wiersz polskiej laureatki Nagrody Nobla, poetki Wis¿awy Szymborskiej. Najwi¿ksze wra¿enie na jury zrobi¿a zdobywczyni I miejsca Sylwia Stalmaska.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


ZAWODY SIATKARSKIE

image18.jpg Dnia 3 lutego 2010 roku na hali sportowej II LO w Tczewie odby¿y si¿ zawody siatkarskie w ramach X Licealiady Powiatowej. Nasza reprezentacja zdoby¿a II miejsce.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


TURNIEJ TA¿CA

image5.jpg W II Liceum Og¿lnokszta¿cacym w Tczewie 29 I br. odby¿ si¿ Turniej Ta¿ca Szk¿¿ Ponadgimnazjalnych o Puchar Dyrektora ZSE w Tczewie.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


BAL STUDNI¿WKOWY

stud_1a.jpg Jeszcze niedojrzali, ale ju¿ ¿wiadomi tego co czeka za 100 dni czwartoklasi¿ci bawili si¿ na STUDNI¿WCE. 7-02-2010r.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONCERT W NASZEJ SZKOLE

km1.jpg W naszej szkole 25 stycznia odby¿ si¿ Koncert przygotowany przez uczni¿w klasy II b – Andrzeja Ko¿odziejskiego i Marcina ¿ledzia.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KULIG

kuli1.jpg W dniu 14 stycznia 2010 roku odby¿ si¿ Kulig klasy III d4.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KULIG 2009

kul1.jpg Dnia 21.12.2009 r. zorganizowany zosta¿ kulig „na zwiady” dla 14 uczni¿w. kasy I A ZSZ, jako pierwszy rozpoczynaj¿cy sezon zimowy. Trasa przebiega¿a pocz¿tkowo po terenie szko¿y i poligonie nauki jazdy, ale potem przenios¿a si¿ na d¿u¿sze odcinki w kierunku pobliskiego lasu.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


BO¿E NARODZENIE

BN1.jpg Dzi¿
Rado¿¿ obiega ca¿y ¿wiat
Pe¿no jej wsz¿dzie
W spojrzeniach ludzi
Przy op¿atku ¿amaniu
Kol¿d ¿piewaniu
Radujmy si¿
NARODZI¿ SI¿ JEZUS !

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONKURS NA POCZT¿WK¿ BO¿ONARODZENIOW¿

pbnA.jpg 17 grudnia odby¿a si¿ 2 edycja Konkursu na Poczt¿wke Bo¿onarodzeniow¿.
Celem Konkursu jest poznanie i propagowanie kultury regionu Kociewia oraz kultywowanie obrz¿d¿w i tradycji ludowych zwi¿zanych z Bo¿ym Narodzeniem i Nowym Rokiem.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


JASE¿KA WIGILIJNE W TCZEWIE

mwb16.jpg Dnia 20 grudnia 2009 r. w Parku Miejskim w Tczewie odby¿o si¿ spotkanie wszystkich darczy¿c¿w i organizator¿w oraz mieszka¿c¿w Tczewa i okolic w wielkiej WIGILII MIEJSKIEJ.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


"BO¿E NARODZENIE NA KOCIEWIU'

kbn1a.jpeg Odby¿ si¿ VII Powiatowy i IV Gminny Konkurs "Bo¿e Narodzenie na Kociewiu". Zobacz co uczniowie naszej Szko¿y przygotowali i sam oce¿...

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


X FINA¿ POMORSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZE¿STWIE I HIGIENIE PRACY

bhp1.jpg 10 grudnia odby¿ si¿ pod patronatem Marsza¿ka Wojew¿dztwa Pomorskiego p. Jana Koz¿owskiego Fina¿ Olimpiady Wiedzy o Bezpiecze¿stwie i higienie Pracy. Powiat Tczewski reprezentowa¿ ucze¿ naszej szko¿y - Mi¿osz Czapiewski.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


WYCIECZKA

mwp1a.jpg Dnia 4 grudnia 2009 r. odby¿a si¿ wycieczka przedmiotowa klasy IIa - mechanik-operator pojazd¿w i maszyn rolniczych i klasy IIIa4 - technik agrobiznesu.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


XI EDYCJA OLIMPIADY M¿ODYCH PRODUCENT¿W ROLNYCH I BHP

omp1a.jpg W dniu 1 grudnia br. 24 uczestnik¿w podj¿¿o si¿ trudnego zadania - weryfikacji swojej wiedzy i umiej¿tno¿ci bior¿c udzia¿ w eliminacjach powiatowych Olimpiady M¿odych Producent¿w Rolnych i BHP.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONKURS NA ZIELNIK CHWAST¿W

knz1.jpg 27 listopada br. odby¿a si¿ w naszej Szkole III Edycja Konkursu na Zielnik chwast¿w.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


STYPENDIUM PREMIERA

SRMa.jpg Ucze¿ Kacper Czapski otrzyma¿ Stypendium Prezesa Rady Ministr¿w 29-11-09r.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Wycieczka do Gdyskiego Muzeum Motoryzacji w Gdyni

Dnia 9.11.2009 r. odbya si wycieczka do Muzeum Motoryzacji w Gdyni. Brao w niej udzia 48 uczniw z trzech klas. Modzie zwiedzia pojazdy zabytkowe lat 20 i 30.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


DZIE NIEPODLEGOCI

10 listopada obchodzono w naszej szkole DZIE NIEPODLEGOCI - dzie odzyskania przez Polsk utraconego bytu pastwowego.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

W dniu 10 listopada br. odbya si XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.
W eliminacjach szkolnych Olimpiady uczestniczyo 15 osb z klas: IVa4, IIIa4 oraz IId4.


28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJTNOCI ROLNICZYCH

Dnia 23 padziernika br. w naszej szkole odbya si XXXV edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejtnoci Rolniczych.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


SZKOLENIE DLA ROLNIKW

W szkole w dniu 27 padziernika br. odbyo sie szkolenie dla rolnikw Powiatu Tczewskiego.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


SZKOLNY KONKURS ORKI

Dnia 20 padziernika 2007 r. w Zespole Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych w Swaroynie odby si ju po raz sidmy midzyklasowy konkurs orki.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


"PAMI I TOSAMO"

15 padziernika w naszej szkole obchodzilimy rocznic wyboru Sugi Boego Jana Pawa II na Stolic Piotrow.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


DZIE EDUKACJI NARODOWEJ

"Trudno znale sowa, ktre byyby odpowiednie, aby podziekowa za prac, powicenie i za serce, ktre wkadacie - Nauczyciele - w nasz edukacj i wychowanie..." 15-09-2009

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


lubowanie

W dniu dzisiejszym odbya si tradycyjna uroczysto lubowania klas pierwszych. lubowanie to umoliwio uczniw wpisa w poczet penoprawnych czonkw spoecznoci Zespou Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych im. Stanisawa Staszica w Swaroynie. 5-10-2009

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Wyjazd do Szwecji

W ramach wieloletniej wsppracy naszej szkoy ze szko rolnicz w SKURUP zorganizowano wyjazd modziey i opiekunw. Wyjazd zorganizowano w dniach 23-30 IX 2009r. Celem wyjazdu byo zapoznanie modziey z kultur roln, histori oraz walorami turystycznymi Szwecji.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


AGRO SHOW 2009

W dniu 25.09.2009 r. odbya si wycieczka do Bednar k/Poznania na XI Midzynarodow Wystaw Rolnicz "AGRO SHOW 2009". Jest to najwiksza midzynarodowa impreza rolnicza w Polsce i jedna z najwikszych w Europie.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


IX Jarmark Cysterski w Pelplinie

Tradycyjnie ju nasi uczniowie brali udzia w Jarmarku Cysterskim pod Bazylik Katedraln w Pelplinie. Jarmark Cysterski to dwudniowa impreza, w ktrej przewidziano wiele zabaw i konkursw przygotowanych specjalnie z myl o jego uczestnikach.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


OTRZSINY KLAS PIERWSZYCH

W pitek 18 wrzenia wszyscy uczniowie naszej szkoy brali udzia w corocznym wicie przyjmowania do naszego grona pierwszakw. Uroczysto ta bya pena niespodzianek.
21-09-2009


28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


GMINNE DOYNKI W SWAROYNIE

Dnia 13 wrzenia na terenie ZKiW w Swaroynie odbyy si doynki Gminy Tczew. Uroczystoci doynkowe rozpoczy si tradycyjnie msz w. w kociele pw. w. Andrzeja Boboli. Doynkowe wito stao si kolejn okazj do zaprezentowania dorobku osb i instytucji z obszaru Gminy Tczew. 21-9-2009

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 W KLASACH ZAOCZNYCH

W dniu 9 wrzenia o godzinie 16:00 nastpi inauguracja roku szkolnego 2009/2010
dla klas zaocznych ZSAiO. 6-9-2009


28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Inauguracja roku szkolnego 2009/2010

Dnia 1 wrzenia o godzinie 9:00 nasi uczniowie rozpoczli nowy rok szkolny. Zakoczy si wypoczynek a zacz czas zdobywania wiedzy i nowych umiejtnoci. 3-09-2009

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Poprzednie 1 2 3 4 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsSobota
26 listopada
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b