>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

SS.jpg W dniu 7 grudnia 2010 r. odby¿a si¿ uroczysto¿¿ wr¿czania dyplom¿w Stypendium Prezesa Rady Ministr¿w na rok szkolny 2010/2011. Nasz¿ stypendystk¿ zosta¿a Sylwia Stalmaska uczennica klasy maturalnej na kierunku kszta¿cenia ochrona ¿rodowiska.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie sk¿adaj¿ zas¿u¿one gratulacje.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


"BO¿E NARODZENIE NA KOCIEWIU"

bnG.jpeg W tym roku odby¿ si¿ ju¿ VIII Powiatowy i V Gminny Konkurs "Bo¿e Narodzenie na Kociewiu". Konkurs odby¿ si¿ 4 grudnia 2010 roku na Zamku w Gniewie.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


OLIMPIADA PRZEDSI¿BIORCZO¿CI

op1.jpeg W dniu 2 grudnia 2010 odby¿a si¿ VI Edycja Olimpiady Przedsi¿biorczo¿ci.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


POWIATOWA OLIMPIADA MODYCH PRODUCENTW ROLNYCH I BEZPIECZESTWA I HIGIENY PRACY W ROLNICTWIE

2bhp1.jpg Tradycyjnie w murach naszej szkoy odbywaa si kolejna edycja Powiatowej Olimpiady Modych Producentw Rolnych i Bezpieczestwa i Higieny Pracy.
Liczba uczestnikw -28 osb – rolnicy z Powiatu Tczewskiego oraz uczniowie naszej szkoy.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


POŁOWINKI

polo10.jpg Dnia 09.10.2010 odby¿y si¿ po¿owinki klasy III Technik Agrobiznesu i Technik Rolnik. Imprez¿ oficjalnie rozpocz¿¿ dyrektor Zbigniew Wojszko. Nast¿pnie g¿os zabra¿ nasz wychowawca Andrzej Murawski i zacz¿li¿my nasz¿ „ma¿¿ studni¿wk¿”.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


92 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

DzN1.jpg"Dzisiaj wielka jest rocznica – Jedenasty Listopada! Tym co zmarli za Ojczyzn¿, ho¿d wdzi¿czno¿ci Polska sk¿ada. Im to bowiem zawdzi¿czamy wolno¿¿, polsk¿ mow¿ w szkole. To, ¿e tylko z ksi¿g historii poznajemy dzi¿ niewol¿. Uroczy¿cie bij¿ dzwony, w mie¿cie flagi rozwini¿to. I me serce si¿ raduje, ¿e obchodz¿ POLSKI ¿wi¿to".

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


XXXV EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJ¿TNO¿CI ROLNICZYCH

owr1.jpg Tradycyjnie w naszej szkole odbywa si¿ Olimpiada Wiedzy i Umiej¿tno¿ci Rolniczych - w tym roku szkolnym to ju¿ XXXV edycja. 24-10-2010

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


DZIE¿ S¿UGI BO¿EGO JANA PAW¿A II

jp2_86x100.jpg 20 pa¿dziernika br. ca¿a spo¿eczno¿¿ szko¿y wspomina¿a nauczanie S¿ugi Bo¿ego Jana Paw¿a II.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Wojew¿dzkie obchody DEN

DENT.jpg 14 pa¿dziernika w Centrum Kultury w Tczewie odby¿a si¿ uroczysto¿¿ zwi¿zana z Dniem Komisji Edukacji Narodowej na szczeblu wojew¿dztwa pomorskiego. W trakcie uroczysto¿ci osoby zwi¿zane z o¿wiat¿ zosta¿y uhonorowane medalami i nagrodami.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


DZIE EDUKACJI NARODOWEJ

dens2.jpg roda 13 padziernika bya bardzo radosnym dniem w naszej Szkole - by czas na yczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dniem "Otrzsin" klas pierwszych.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


8 MI¿DZYKLASOWY KONKURS ORKI 2010

korki17.jpg Dnia 8 pa¿dziernika 2010 r. w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie odby¿ si¿ ju¿ po raz ¿smy mi¿dzyklasowy konkurs orki.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Europa da si¿ lubi¿!

bruk1.jpg Ja? Do Brukseli?- odpowiedzia¿am na wie¿¿ o tym, ¿e pojad¿ do Europarlamentu.
Otrzyma¿am mo¿liwo¿¿ wyjazdu do Brukseli za „wyr¿¿nienie si¿ na tle spo¿eczno¿ci szkolnej”, skorzysta¿am z niej. Teraz, chc¿ podzieli¿ si¿ z Wami wra¿eniami, a s¿ niezapomniane…
4-10-2010

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


WYJAZD M¿ODZIE¿Y NA UKRAIN¿

kp1.jpg

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


WIZYTA SZWED¿W

s1a.jpeg W dniach 27-29 wrze¿nia w naszej szkole go¿cili¿my dw¿ch nauczycieli i siedmioro uczni¿w ze szko¿y rolniczej w Szwecji. Nasza szko¿a zapewni¿a go¿ciom zakwaterowanie i zwiedzanie Kociewia.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


HO¿D POMORDOWANYM

szp71a1.jpg W dniu wczorajszym tj. 26-09-2010r. delegacja naszej szko¿y z¿o¿y¿a kwiaty na grobach pomordowanych w miejscu Pami¿ci Narodowej - Lesie Szp¿gawskim. By¿a to 71 Rocznica Upami¿tnienia Pomordowanych na Ziemi Kociewskiej w czasie II Wojny ¿wiatowej.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


AGRO SHOW 2010

bednary1.JPG W dniu dzisiejszym tj. 24 wrze¿nia 2010 r. nasza szko¿a zorganizowa¿a wyjazd na AGRO SHOW 2010 do Bednar ko¿o Poznania. Organizatorem wystawy jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz¿dze¿ Rolniczych. AGRO SHOW jest najwi¿ksz¿ mi¿dzynarodow¿ imprez¿ rolnicz¿ w Polsce i jedna z najwi¿kszych w Europie.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b