>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

X Jarmark Cysterski

JCPa.jpg To ju¿ dziesi¿ty raz uczniowie wraz z opiekunami w dniach 18 – 19 wrze¿nia 2010 r. (sobota, niedziela) uczestniczyli w Jarmarku Cysterskim na terenie dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie. Jarmark Cysterski jest jednym z najwi¿kszych wydarze¿ kulturalnych na Kociewiu. Impreza z roku na rok przyci¿ga coraz to wi¿cej uczestnik¿w, dla kt¿rych zorganizowano mn¿stwo zabaw i konkurs¿w.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


NOWY ROK SZKOLNY 2010/2011

prs1.gif Dzie¿ 1 wrze¿nia 2010 to dzie¿, w kt¿rym uczniowie wraz z nauczycielami zgromadzili si¿, by w rozpocz¿¿ nowy rok szkolny 2010/2011.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


ZAKO¿CZENIE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

krsz40a.jpeg Dzie¿ 25 czerwca 2010 to dzie¿, w kt¿rym zgromadzili¿my si¿ ostatni raz w tym roku szkolnym – tak rozpocz¿¿a swoje przem¿wienie Przewodnicz¿ca Samorz¿du Uczniowskiego Anna Ma¿odzi¿ska.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


PO¿EGNANIE ABSOLWENT¿W ZASADNICZYCH SZKӣ ZAWODOWYCH

absol1.jpg Dla absolwent¿w jest to chwila szczeg¿lna, gdy¿ oto ostatni ju¿ raz oczekuj¿ na wr¿czenie ¿wiadectw w murach tej szko¿y.
Ka¿dy my¿li co wyni¿s¿ z tego miejsca, czego si¿ nauczy¿, co jeszcze m¿g¿ uczyni¿ aby doskonali¿ siebie 20.06.2010

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Kurs kombajnist¿w w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie 2010r

kkom1.jpg Po uzyskaniu zezwolenia od Starosty Tczewskiego na prowadzenie kurs¿w obs¿ugi i eksploatacji kombajn¿w zbo¿owych w dniach od 31.05.2010r. do 08.06.2010r. zorganizowany zosta¿ po raz pierwszy w historii szko¿y kurs obs¿ugi i eksploatacji kombajn¿w zbo¿owych i sieczkarni samobie¿nych przez Krajowe Stowarzyszenie Centr¿w Kszta¿cenia Praktycznego.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki

IV KONKURS FOTOGRAFICZNY "KRAJOBRAZ Z KOCIEWIA

gp1.jpg 14 maja br. odby¿o si¿ og¿oszenie wynik¿w IV Konkursu Fotograficznego Krajobraz z Kociewia, przeznaczonego dla uczni¿w szk¿¿ gimnazjalnych, po¿¿czone z wystaw¿ pokonkursow¿.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


POWIATOWE MISTRZOSTWA SZKӣ PONADGIMNAZJALNYCH

pzpn1.jpeg 20 maja 2010 na boisko przy ul. Czy¿ykowskiej w Tczewie odby¿y si¿ Powiatowe Mistrzostwa Szk¿¿ Powiatowych w pi¿ce No¿nej. Zg¿osi¿y si¿ zespo¿y reprezentuj¿ce szko¿y ponadgimnazjalne z ca¿ego powiatu Tczewskiego (og¿lnie jest 11 szk¿¿).

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


WYCIECZKA DO MALBORKA

mal1.jpeg Uczniowie klasy IIA wraz z opiekunami profesorami: P. A. Szambowskim, p. K. Opali¿skim i p. T. Borysem udali si¿ do Malborka, by zwiedza¿ i "zdobywa¿" Zamek.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


DZIE OTWARTY SZKOY

dod1.jpgW dniu 12 maja uczniowie szk gimnazjalnych z powiatu tczewskiego i starogardzkiego uczestniczyli w Dniu Otwartym Szkoy poczonym z Dniem Sportu.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


WYCIECZKA

pelplin1.jpeg W dniu 7 maja uczniowie klasy II A zwiedzali zabytki Pelplina. Wycieczka rozpocz¿¿a si¿ od podziwiania zabytkowej Katedry, potem ogl¿dano w Muzeum Diecezjalnym ekspozycje: sztuki ¿redniowiecznej, sztuki nowo¿ytnej, Skarbiec oraz Bibli¿ Gutenberga.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


DZIE¿ OTWARTY W ZSAiO W SWARO¿YNIE

dos16.jpg W ramach promocji szko¿y w dniu 12 maja 2010 r. od godz. 9:00 do 14:00 nauczyciele oraz uczniowie organizuj¿ „Dzie¿ Otwarty”. Ta impreza jest adresowana przede wszystkim do uczni¿w trzecich klas gimnazjum, kt¿rzy w roku szkolnym 2010/11 maj¿ zamiar kontynuowa¿ edukacj¿ w naszej szkole.
Serdecznie zapraszamy.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


PO¿EGNANIE MATURZYST¿W

pa1.jpg "Ile razem dr¿g przebytych?
Ile ¿cie¿ek przedeptanych?
Ile w trudzie nieustannym
Wsp¿lnych zmartwie¿, wsp¿lnych d¿¿e¿?
Chcia¿bym wszystkie takie chwile
Ocali¿ od zapomnienia”–s¿owami K. I. Ga¿czy¿skiego rozpocz¿¿o si¿ 30 kwietnia 2010 r. po¿egnanie Absolwent¿w naszej Szko¿y.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


POWIATOWE MISTRZOSTWA W PI¿CE SIATKOWEJ

psiat1.jpg Dnia 28.04.10 r. w hali sportowej II LO w Tczewie odby¿y si¿ Mistrzostwa Powiatu w pi¿ce siatkowej ch¿opc¿w klas pierwszych.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


WIOSENNE MANEWRY POLOWE w ¿miardowie Z¿otowskim

manewry1.jpg Dnia 22 kwietnia 2010 roku 44 uczni¿w z pi¿ciu klas ZSAiO w Swaro¿ynie bra¿o udzia¿ w wycieczce przedmiotowej, ¿smej edycji wystawy rolniczej „Wiosenne Manewry Polowe”.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


II TARGI OGRODNICZE

targiL1.jpg W dniach 24 - 25 kwietnia odbywa¿y si¿ w Lubaniu k/ Ko¿cierzyny Targi Ogrodnicze.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


KONKURS NA POCZT¿WKE WIELKANOCN¿

Alicja005m.jpg W dniu 23 kwietnia br. odby¿o si¿ og¿oszenie wynik¿w "Konkursu na Poczt¿wk¿ Wielkanocn¿".
Na Konkurs nades¿ano ponad 150 prac z 16 szk¿¿ powiatu tczewskiego i starogardzkiego.

28 Padziernika 2011 by J. Prabucki


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b