>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Porozumienie współpracy

PW1.jpg 22 maja 2015 r. odby¿o si¿ uroczyste podpisanie porozumienia wsp¿¿pracy pomi¿dzy Wy¿sz¿ Szko¿¿ Bezpiecze¿stwa a ZSAiO w Swaro¿ynie kszta¿c¿cym uczni¿w LO o profilu mundurowym. Wy¿sz¿ Szko¿¿ Bezpiecze¿stwa w Poznaniu reprezentowa¿ Pan dr in¿. Grzegorz Zakrzewski natomiast ze strony szko¿y porozumienie podpisali Starosta Powiatu Tczewskiego Pan Tadeusz Dzwonkowski, Cz¿onek Zarz¿du Powiatu Pan Zenon ¿ynda oraz Dyrektor ZSAiO Pan Jaros¿aw Bartoszewski.

22 Maja 2015 by J. Prabucki

LIGA KOSZYK¿WKI

LKosz2.jpg W sobot¿ 16-05-2015 odby¿ si¿ fina¿owy turniej Szkolnej Ligi Koszyk¿wki Szk¿¿ Ponadgimnazjalnych. Nasz zesp¿¿ zaj¿¿ IV miejsce . Do najlepszej pi¿tki ca¿ych rozgrywek wybrany zosta¿ Krystian Zakrzewski .

18 Maja 2015 by J. Prabucki

Zaproszenie

dni_traw2.jpgDyrektor Zespo¿u Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych im. St. Staszica w Swaro¿ynie ma zaszczyt zaprosi¿ dzia¿kowc¿w, hodowc¿w koni i byd¿a, nauczycieli i uczni¿w szk¿¿ rolniczych, rolnik¿w i innych zainteresowanych na DNI TRAWNIKA I TRAW, kt¿re odb¿d¿ si¿ w dniu 15 maja 2015 w godz. 8.00-17.00 na terenie ZSAiO w Swaro¿ynie.

09 Maja 2015 by J. Prabucki

Obóz szkoleniowy klas mundurowych 2015

OS15-1.JPG W dniach od 5–10 maja 2015 roku uczniowie LO o profilu mundurowym uczestniczyli w obozie szkoleniowym. Bazą szkoleniową jest Stanica Wodna PTTK w Tleniu. W obozie uczestniczy 50 uczniów pod opieką nauczycieli instruktorów. >>KPP Tczew<<

09 Maja 2015 by J. Prabucki

Szkolenie dla uczniów OZE

SOZE-1.jpg W dniu 14 kwietnia grupa dziesi¿ciu uczni¿w wzi¿¿a udzia¿ w szkoleniu zorganizowanym przez firm¿ VIEGA .Zaprezentowano m¿odzie¿y nowoczesne technologie i rozwi¿zania zar¿wno od strony praktycznej jak i teoretycznej. G¿¿wnym tematem by¿y systemy instalacyjne, monta¿ system¿w podtynkowych i odprowadzaj¿cych wod¿.

07 Maja 2015 by J. Prabucki

Odwiedziny jednostki wojskowej

JWP-1.JPG W dniu 10.04.2015 uczniowie klasy I LO i II LO pod opiek¿ Joanny Prz¿da, Anny Wojta¿ i Dariusza Truchli¿skiego odwiedzili Jednostk¿ Wojskow¿ 49 Pu¿ku ¿mig¿owc¿w Bojowych w Pruszczu Gda¿skim.

28 Kwietnia 2015 by J. Prabucki

Uroczyste zakończenie nauki klasy maturalnej 2015

maturZ15-1.jpg.jpg 24 kwietnia 2015 roku po¿egnali¿my uczni¿w klasy programowo najwy¿szej ko¿cz¿cej si¿ matur¿. Mury naszej szko¿y opu¿cili uczniowie kszta¿c¿cy si¿ w zawodzie technik agrobiznesu i technik rolnik, kt¿rych wychowawc¿ i opiekunem by¿ p. Zbigniew Wojszko.

24 Kwietnia 2015 by J. Prabucki

Szkolenia dla IV TR

SR-1.JPG 13-04. odby¿o si¿ szkolenie dla uczni¿w klasy IV Technik Rolnik z doradca rolno¿rodowiskowym Pomorskiego O¿rodka Doradztwa Rolniczego -Leszkiem Czarneckim. Tematyka spotkania dotyczy¿a zasad i korzy¿ci wynikajacych z prowadzenia produkcji rolniczej metodami ekologicznymi oraz ich wp¿ywu na zdrowie ludzi, zwierz¿t i srodowiska naturalnego.

22 Kwietnia 2015 by G. Murawska

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY w SGGW

W dniu 10 kwietnia 2015 roku w SGGW w Warszawie odby¿ si¿ VII OG¿LNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZE¿STWIE PRACY W ROLNICTWIE z naszej szko¿y finalist¿ konkursu zosta¿ ucze¿ kl. IV technikum agrobiznesu Piotr Bara¿ski.

13 Kwietnia 2015 by zbyszek

XIII POWIATOWY KONKURS WIELKANOCNY

KW15-1.JPG 27 marca 2015 r. w ZSAiO odbył się XIII Powiatowy Konkurs Wielkanocny. W uroczystym otwarciu uczestniczyli Poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński oraz Wicestarosta Tczewski Witold Sosnowski. W konkursie uczestniczyli uczniowie, przedstawiciele KGW oraz pensjonariusze DPS.

27 Marca 2015 by J. Prabucki

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rek15-1.jpgTegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej szkole odby¿y si¿ od 22 do 25 marca. Szczeg¿lnie wyj¿tkowy dzie¿ to ¿roda – dzie¿ zaj¿¿ rekolekcyjnych w szkole.

26 Marca 2015 by Alicja

Targi Edukacyjne 2015

PTE15-1a.jpg W dniu 20 marca 2015 r. nasza szko¿a bra¿a udzia¿ w Powiatowych Targach Edukacyjnych, na kt¿rych przedstawili¿my ofert¿ edukacyjn¿ na rok szkolny 2015/2016. Targi by¿y adresowane do uczni¿w klasy III gimnazjum i ich rodzic¿w. Uroczystego otwarcia dokona¿ Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski.

23 Marca 2015 by J. Prabucki

Kongres Innowacyjny Młody Rolnik

KIMR-1a.jpg24 lutego 2015 r. w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie oby¿ si¿ Regionalny Kongres Innowacyjny M¿ody Rolnik zorganizowany przez Zarz¿d Krajowy Zwi¿zku M¿odzie¿y Wiejskiej oraz Dyrektora ZSAiO.

06 Marca 2015 by J. Prabucki

"Błękitna Szkoła"

BSz-1a.jpgW dniach 16-20 lutego młodzież naszej szkoły brała udział w turnusie ekologicznym organizowanym przez Błękitną Szkołę we Władysławowie. W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z umiejętnością bytowania w terenie z wykorzystaniem tego, co oferuje przyroda, poznali przystosowania ptaków do środowiska , zróżnicowanie ekologiczne owadów i ich rolę w przyrodzie i gospodarce człowieka.

04 Marca 2015 by J. Prabucki

„Fair Play Bank Nowa Generacja”

ZB-1b.jpgMi¿o nam obwie¿ci¿ ¿e zako¿czy¿a si¿ edycja gry ekonomicznej „Fair Play Bank Nowa Generacja” organizowana przez Bank Sp¿¿dzielczy SGB. W grze udzia¿ bra¿o 7514 uczestnik¿w, kt¿rzy utworzyli 1265 dru¿yn, nazywanych „MegaBankami”.

04 Marca 2015 by J. Prabucki

Studniówka 2015

ST15-1a.jpg W sobot¿ 31 stycznia maturzy¿ci kszta¿c¿cy si¿ w zawodzie rolnika i technika agrobiznesu bawili si¿ na balu studni¿wkowym w Tczewie. Zgodnie z przyj¿t¿ tradycj¿ bal rozpocz¿to polonezem. We wsp¿lnej zabawie wzi¿¿ udzia¿ dyrektor Jaros¿aw Bartoszewski, nauczyciele, osoby towarzysz¿ce i go¿cie zaproszeni.

04 Marca 2015 by J. Prabucki

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsNiedziela
21 lipca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b