>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Kurs florystyczny

KF-1.JPGW okresie od 1 XI do 30 XI 2014 r. w ZSAiO odbywa¿ si¿ kurs florystyczny, kt¿rego uczestnikami by¿y uczennice klas architektury krajobrazu. Podczas zaj¿¿ zdoby¿y umiej¿tno¿ci mi¿dzy innymi uk¿adania bukiet¿w okoliczno¿ciowych, stroik¿w ¿wi¿tecznych i dekoracji sto¿¿w.

05 Lutego 2015 by J. Prabucki

Teatr Kurtyna „Ciernie”

TKc-1.JPG W dniu 29 stycznia 2015 roku go¿cili¿my w naszej szkole Teatr Kurtyna z Krakowa. Uczniowie obejrzeli zaprezentowane przez artyst¿w przedstawienie profilaktyczne „Ciernie”, kt¿rego kluczowym elementem scenariusza by¿o zjawisko alkoholizmu i przemocy w rodzinie.

05 Lutego 2015 by J. Prabucki

„STOP NARKOTYKOM, ALKOHOLOWI, PRZEMOCY”

SN-1.JPG Dnia 21 stycznia Zesp¿¿ Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie mia¿ okazj¿ go¿ci¿ Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego. Zaproszeni - Piotr St¿pniak, Renata Jachowska i Joanna Ejzenberg -przeprowadzili spotkanie profilaktyczne pt. „STOP NARKOTYKOM, ALKOHOLOWI, PRZEMOCY”.

05 Lutego 2015 by J. Prabucki

Tczewska Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt

LPS15-1.JPG Do ligi zg¿osi¿o si¿ 8 zespo¿¿w reprezentuj¿cych szko¿y ponadgimnazjalne i gimnazjalne z terenu miasta Tczewa oraz z powiatu tczewskiego. Rozgrywki rozpocz¿¿y si¿ 4.10.2014 i trwa¿y a¿ do 24.01.2015 . W rundzie zasadniczej grano systemem - ka¿dy z ka¿dym.

26 Stycznia 2015 by J. Prabucki

WOŚP 2015

wosp_15-1.jpg W dniu 11 stycznia 2014 roku Pedagog Szkolny Pan Tomasz Duchnicz zorganizowa¿ wraz z nauczycielami u uczniami naszej szko¿y kolejny, tym razem 23 ju¿ sztab Wielkiej Orkiestry ¿wi¿tecznej Pomocy.

26 Stycznia 2015 by J. Prabucki

Kierowco włącz myślenie!

KWM-1.jpg W dniu 29 01 2015 grupa uczni¿w kl II LO pod opiek¿ Driusza Truchli¿skiego wzi¿¿a udzia¿ w szkoleniu przygotowanym przez Zesp¿¿ Szk¿¿ Rzemie¿lniczych i Kupieckich w Tczewie, a po¿wi¿conych bezpiecze¿stwu na drogach. KPP Tczew

29 Stycznia 2015 by J. Prabucki

KONKURS RECYTATORSKI

KRZH-1.jpg Dnia 27 stycznia br. w naszej szkole odby¿ si¿ Konkurs Recytatorski, w kt¿rym uczniowie zaprezentowali wiersze wspania¿ego polskiego poety - Zbigniewa Herberta.

27 Stycznia 2015 by J. Prabucki

Boże Narodzenie na Kociewiu

BKG14-1.jpg17 grudnia 2014 r. na Dziedzi¿cu Zamku Gniew m¿odzie¿ z naszej szko¿y uczestniczy¿a w Powiatowym i Gminnym Przegl¿dzie "Bo¿e Narodzenie na Kociewiu".

21 Grudnia 2014 by G. Murawska

BÓG SIĘ RODZI

WS14-1.jpgBo kiedy miasto na ¿wi¿ta si¿ stroi
Niejeden z nas o przysz¿o¿¿ si¿ boi
Niejeden z nas w marzenia ucieka
Wierz¿c, ¿e spe¿nienie gdzie¿ czeka.

A kto wie, czy za rogiem
Nie stoi Anio¿ z Bogiem?
I warto mie¿ marzenia
Doczeka¿ ich spe¿nienia.

Tymi s¿owami piosenki rozpocz¿¿a si¿ uroczysto¿¿ poprzedzaj¿ca Bo¿e Narodzenie w naszej Szkole.

20 Grudnia 2014 by J. Prabucki

VII POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY „ŚW. JADWIGA KR¿LOWA I PATRONKA NARODU”

KsJA-1.jpg 4 grudnia 2014 r., w auli Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Og¿lnokszta¿c¿cego w Tczewie, odby¿ si¿ fina¿ VI powiatowego konkursu historycznego „¿w. Jadwiga kr¿lowa i patronka narodu”.

12 Grudnia 2014 by zbyszek

Powiatowe Dni Profilaktyki

PDP14-1a.jpg W dniu 11-12-2014 r. w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych odby¿y si¿ Powiatowe Dni Profilaktyki, kt¿re by¿y podsumowaniem szkolnych dni profilaktyki realizowanych pod has¿em „Nie b¿d¿ oboj¿tny wobec przemocy”. Koordynatorem tegorocznej imprezy by¿ pedagog ZSAiO Tomasz Duchnicz oraz Pani Anna Wojta¿.

11 Grudnia 2014 by J. Prabucki

X Edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

XOP-1.jpg W dniu 4.12.2014 r. odby¿y si¿ eliminacje szkolne X Edycji Olimpiady Przedsi¿biorczo¿ci organizowanej przez polskie uczelnie ekonomiczne przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

09 Grudnia 2014 by J. Prabucki

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

sprm14-5.jpg W ¿rod¿ 26 listopada 2014 r. w sali im. Lubomira Szopi¿skiego w Ko¿cierzynie Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski oraz Pomorski Kurator O¿wiaty wr¿czyli Stypendia Prezesa Rady Ministr¿w. W roku szkolnym 2014/2015 Stypendium Prezesa Rady Ministr¿w otrzymali Magdalena Gackowska uczennica klasy II LO oraz Mateusz Albrecht ucze¿ klasy IV technikum.

26 Listopada 2014 by J. Prabucki

96 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

NSN96-1.jpg W dniu 7 listopada 2014 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dyrektor Jarosław Bartoszewski zwrócił się do wszystkich zgromadzonych cytując fragment z III cz. "Dziadów" Adama Mickiewicza.
„(…) nasz naród jak lawa,
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi
Plwajmy na tą skorupę i zstąpmy do głębi...”

07 Listopada 2014 by J. Prabucki

Historia polskich banknotów w XX wieku

bankn-1a.jpg W dniach 20-25 pa¿dziernika zosta¿a zorganizowana wystawa numizmatyczna pt. „Historia banknotu polskiego XX wieku”. Wystaw¿ zorganizowa¿o ko¿o filatelistyczno-numizmatyczne.

05 Listopada 2014 by J. Prabucki

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny Gdańsk 2014

PDE14-1a.jpg W czwartek 23.10.2014 uczniowie naszej szko¿y wzi¿li udzia¿ w Pomorskich Dniach Energii. Jest to najwi¿ksza impreza energetyczna w Polsce P¿¿nocnej. M¿odzie¿ mog¿a poznawa¿ wiedz¿ dotycz¿c¿ energii poprzez dzia¿anie. Wystawcy zaprezentowali wykorzystanie alternatywnych ¿r¿de¿ energii, podpowiadali jak efektywnie z nich korzysta¿. Wci¿gali uczni¿w w ¿wiat eksperyment¿w i udowadniali, ¿e nauka mo¿e by¿ zabaw¿.

28 Padziernika 2014 by J. Prabucki

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpne

Content Management Powered by CuteNewsSobota
25 maja
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b