>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

93 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Rys historyczny:
W Warszawie od wrze¿nia 1917 r. dzia¿a¿a powo¿ana przez Niemcy i Austro-W¿gry Rada Regencyjna. Jej cz¿onkami byli ksi¿¿¿ Zdzis¿aw Lubomirski, arcybiskup Aleksander Kakowski i hrabia J¿zef Ostrowski. W grudniu 1917 r. Rada Regencyjna utworzy¿a gabinet ministr¿w, na czele kt¿rego stan¿¿ Jan Kucharzewski.
28 pa¿dziernika 1918 r. w Krakowie pos¿owie polscy do parlamentu austriackiego powo¿ali Polsk¿ Komisj¿ Likwidacyjn¿, kt¿ra dwa dni p¿¿niej przej¿¿a w¿adz¿ w Galicji. Na jej czele stan¿¿ Wincenty Witos, przyw¿dca PSL "Piast".
31 pa¿dziernika rozpocz¿to przejmowanie w¿adzy w okupowanej przez Austro-W¿gry cz¿¿ci Kr¿lestwa. W nocy z 6 na 7 listopada w zaj¿tym kilka dni wcze¿niej Lublinie powo¿ano Tymczasowy Rz¿d Ludowy Republiki Polskiej, kt¿rego premierem zosta¿ Ignacy Daszy¿ski, przyw¿dca galicyjskich socjalist¿w.
Sytuacj¿ polityczn¿ w Warszawie zmieni¿o w spos¿b zasadniczy przybycie 10 listopada 1918 r. specjalnym poci¿giem z Berlina uwolnionego z twierdzy magdeburskiej J¿zefa Pi¿sudskiego. Na Dworcu G¿¿wnym powita¿ go m.in. reprezentuj¿cy Rad¿ Regencyjn¿ ksi¿¿¿ Zdzis¿aw Lubomirski.
Tu¿ po przybyciu do Warszawy Pi¿sudski odby¿ rozmowy z cz¿onkami Rady Regencyjnej. W ich wyniku zrezygnowa¿ z planowanego wyjazdu do Lublina, gdzie od trzech dni na wyzwolonych terenach dzia¿a¿ Tymczasowy Rz¿d Republiki Polskiej z Ignacym Daszy¿skim na czele. Rz¿d ten zreszt¿ na wiadomo¿¿ o jego powrocie z Magdeburga odda¿ mu si¿ do dyspozycji.
Przyjazd Pi¿sudskiego do Warszawy wywo¿a¿ powszechny entuzjazm jej mieszka¿c¿w i tylko o jeden dzie¿ wyprzedzi¿ wiadomo¿¿ o tym, ¿e w okolicach Compiegne delegacja rz¿du niemieckiego podpisa¿a zawieszenie broni, kt¿re ko¿czy¿o dzia¿ania bojowe I wojny ¿wiatowej.
11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna "wobec gro¿¿cego niebezpiecze¿stwa zewn¿trznego i wewn¿trznego, dla ujednolicenia wszelkich zarz¿dze¿ wojskowych i utrzymania porz¿dku w kraju" przekaza¿a w¿adz¿ wojskow¿ i naczelne dow¿dztwo wojsk polskich, jej podleg¿ych, brygadierowi J¿zefowi Pi¿sudskiemu. Trzy dni p¿¿niej Rada Regencyjna rozwi¿za¿a si¿, o¿wiadczaj¿c jednocze¿nie, i¿ "od tej chwili obowi¿zki nasze i odpowiedzialno¿¿ wzgl¿dem narodu polskiego w Twoje r¿ce, Panie Naczelny Dow¿dco, sk¿adamy do przekazania Rz¿dowi Narodowemu".
Pi¿sudski maj¿c powszechne poparcie spo¿eczne, zdecydowa¿ si¿ przej¿¿ w¿adz¿ od regent¿w, podkre¿laj¿c w ten spos¿b jej ci¿g¿o¿¿ i legalny charakter.
11 Listopada 2011 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsNiedziela
29 stycznia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b