>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

"EUROWEEK - Szkoła Liderów" w Bystrzycy Kłodzkiej

Zaj¿cia by¿y prowadzone przez woluntariuszy - specjalist¿w z takich kraj¿w jak: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, W¿ochy, Austria, Dominikana, Litwa, ¿otwa, Indonezja, Ekwador, Wietnam, Finlandia, Honduras, Argentyna, Kenia, Nepal, Indie i Turcja.
Ob¿z zosta¿ zorganizowany przy wsp¿¿pracy i pod patronatem Urz¿du Marsza¿kowskiego we Wroc¿awiu, Reprezentacj¿ Komisji Europejskiej w Polsce, ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Pracy i Polityki Spo¿ecznej, Przedstawicielami konsulat¿w, ambasad oraz parlamentarzyst¿w europejskich. Zaj¿cia odbywa¿y sie w j¿zyku angielskim.
Program tygodniowego pobytu obejmowa¿ nast¿puj¿c¿ tematyk¿:
- Team Building
- Games with volunteer
- Time management
- Leadership
- Interpersonal Communication
- European Union
- Prowadzenie prezentacji i autoprezentacji
- warsztaty - konferencja prasowa
- program "M¿odzie¿ w dzia¿aniu"
- role w grupie - Test M. Balbina
- warsztaty z zakresu negocjacji
- praca i motywacja w grupie
- Debata Oksfordzka
- pisanie CV i listu motywacyjnego
- ranking wy¿szych uczelni
- programy stypendialne
Ponadto uczniowie mieli mo¿liwo¿¿ obejrze¿ prezentacj¿ kraj¿w, z kt¿rych pochodzili poszczeg¿lni woluntariusze, pozna¿ ich kultur¿, zwyczaje, obyczaje oraz tradycje narodowe.
W ramach zaj¿¿ edukacyjno-wychowawczych wykraczaj¿cych poza program szkoleniowy obozu m¿odzie¿ zwiedzi¿a nie tylko Bystrzyc¿ K¿odzk¿ ale r¿wnie¿ miejscowo¿¿ uzdrowiskow¿ D¿ugopole Zdr¿j gdzie odpoczywali przy uj¿ciach w¿d uzdrowiskowych. Odby¿a si¿ r¿wnie¿ wycieczka do K¿odzka, gdzie poza wieloma zabytkami miasta g¿¿wn¿ atrakcj¿ by¿o zwiedzanie Twierdzy K¿odzkiej.
Fina¿em pobytu by¿o nie tylko opracowanie wsp¿lnej prezentacji osi¿gni¿¿ uczestnik¿w obozu, ale przede wszystkim podniesienie umiej¿tno¿ci j¿zykowych jego uczestnik¿w oraz nawi¿zanie wielu cennych znajomo¿ci i przyja¿ni mi¿dzynarodowych. Na zako¿czenie obozu uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa.
Opiekunami byli mgr Tomasz Duchnicz oraz mgr Marek Matura.

EFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPGEFM_001.JPG
21 Grudnia 2011 by mgr.matura


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPoniedzia?ek
24 czerwca
2024

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b