>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

DZIEŃ PAPIESKI

Uczniowie przedstawili fragmenty nauczania B¿ogos¿awionego Jana Paw¿a II skierowane szczeg¿lnie do ludzi m¿odych.
By¿y tak¿e fragmenty z homilii wyg¿oszonej w 1999 roku w Pelplinie. Szczeg¿lnie aktualnie brzmi¿ s¿owa: „Budujcie dom waszego ¿ycia osobistego i spo¿ecznego na skale! A ska¿¿ jest Chrystus - Chrystus ¿yj¿cy w swym Ko¿ciele. Ko¿ci¿¿ trwa na tych ziemiach od tysi¿ca lat. Przyszed¿ do was wraz z pos¿ug¿ ¿wi¿tego Wojciecha. Wyr¿s¿ na fundamencie jego m¿cze¿skiej ¿mierci i trwa. Ko¿ci¿¿ to Chrystus ¿yj¿cy w nas wszystkich. Chrystus jest winnym krzewem, a my latoro¿lami. On jest fundamentem, a my ¿ywymi kamieniami”.

Spo¿eczno¿¿ szko¿y uczestniczy¿a we Mszy ¿wi¿tej sprawowanej przez ksi¿dza proboszcza A. Kujaw¿ w ko¿ciele pod wezwaniem ¿wi¿tego Andrzeja Boboli w Swaro¿ynie. W tej ofierze eucharystycznej szczeg¿lnie modlili¿my si¿ za m¿odzie¿ przyst¿puj¿c¿ do egzamin¿w potwierdzaj¿cych kwalifikacje zawodowe.
Refleksj¿ dotycz¿c¿ nauczania naszego Wielkiego Rodaka oraz liturgi¿ mszaln¿ przygotowali uczniowie klasy I D4 III D4 oraz I C4 pod opiek¿ p. A. Majewskiej.
06 Czerwca 2013 by Alicja


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews?roda
4 pa?dziernika
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b