>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Konkurs ROLTOP - maszyny rolnicze

W ramach pomocy finansowej firma „ROLTOP” w umowie zobowi¿za¿a nas do zorganizowania konkursu na temat „Mechanizacja w rolnictwie z uwzgl¿dnieniem nowoczesnych rozwi¿za¿ w rolnictwie”. Do konkursu przyst¿pi¿o 70 uczni¿w z klas zawodowych i technikalnych. Po rozstrzygni¿ciu konkursu wy¿oniono 52 uczni¿w – uczestnik¿w wyjazdu. Dnia 18 wrze¿nia 2013 r. w obecno¿ci Pana Starosty Powiatu Tczewskiego dr in¿. J¿zefa Puczy¿skiego, Przewodnicz¿cego Rady Powiatu Piotra Odyja, Prezesa Roltop – Marka Kunce, dyrektora ODR Krzysztofa Pa¿kowskiego i przedstawiciela handlowego Roltop-u Adama Bednarka og¿oszono wyniki konkursu.
Finalistami szkolnymi z najwy¿sz¿ punktacj¿ zostali:
1. Kurczyna Piotr
2. Pozorski Pawe¿
3. Owsiak Grzegorz

Na podsumowaniu go¿cie zwr¿cili si¿ do m¿odzie¿y i przedstawicieli szko¿y z gratulacjami i podzi¿kowaniem za zaanga¿owanie w prace na rzecz rolnictwa i wykazywanie inicjatywy na rzecz wsp¿¿pracy z firmami zwi¿zanymi z sektorem rolniczym.
Dodatkowo dla uczestnik¿w wyjazdu Starosta Tczewski dr in¿. J¿zef Puczy¿ski zafundowa¿ posi¿ek w postaci obiadu.


Za zrozumienie potrzeb m¿odzie¿y szkolnej dzi¿kujemy sponsorom i liczymy na dalsz¿ owocn¿ wsp¿¿prac¿ przyczyniaj¿c¿ si¿ do rozwoju naszej szko¿y.

Dyrektor ZSAiO
Jaros¿aw Bartoszewski


KdB-1.jpgKdB-2.jpgKdB-3.jpgKdB-4.jpgKdB-5.jpgKdB-6.jpgKdB-7.jpgKdB-8.jpgKdB-9.jpgKdB-10.jpgKdB-11.jpgKdB-12.jpg
23 Wrzenia 2013 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews?roda
6 grudnia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b