>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2013

M¿odzie¿ z¿o¿y¿a ¿yczenia i podzi¿kowania dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szko¿y. W czasie akademii Dyrektor Szko¿y Jaros¿aw Bartoszewski serdecznie podzi¿kowa¿ Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Obs¿ugi i Administracji za trud i wysi¿ek w¿o¿ony w wychowanie, opiek¿ i realizacj¿ cel¿w kszta¿cenia m¿odzie¿y oraz z¿o¿y¿ ¿yczenia ¿ycz¿c du¿o rado¿ci i satysfakcji z wykonywanej pracy. Uroczysto¿¿ by¿a okazj¿ do wr¿czenia nagr¿d nauczycielom i pracownikom szko¿y. Kolejn¿ cz¿¿¿ akademii wype¿ni¿y wyst¿py artystyczne m¿odzie¿y. W humorystyczny spos¿b przedstawiono epizody z ¿ycia szko¿y, kt¿re wywo¿a¿y ¿yw¿ reakcj¿ publiczno¿ci i wprowadzi¿y w weso¿y nastr¿j na reszt¿ dnia.


DEN13-1.jpgDEN13-2.jpgDEN13-3.jpgDEN13-4.jpg
29 Padziernika 2013 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsSobota
3 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b