>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

III FORUM ROLNICZE POWIATU TCZEWSKIEGO

W spotkaniu wzi¿li udzia¿ rolnicy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Bogdan Dombrowski, Przewodnicz¿cy Rady Powiatu Tczewskiego Piotr Odya, Prezes ARR, Prezes ROLTOP Marek Kunce, przedstawiciele instytucji dzia¿aj¿cych na rzecz rolnictwa z terenu wojew¿dztwa pomorskiego, lokalne w¿adze samorz¿dowe, cz¿onkowie organizacji rolniczych oraz przedstawiciele firm zajmuj¿cych si¿ alternatywnymi ¿r¿d¿ami energii. ¿¿cznie w ZSAiO w Swaro¿ynie zgromadzi¿o si¿ ponad 150 go¿ci.
Podczas Forum Minister Bogdan Dombrowski wr¿czy¿ 6 rolnikom z powiatu tczewskiego odznaczenia „Zas¿u¿ony dla rolnictwa”. W¿r¿d nagrodzonych znalaz¿a si¿ nasza kole¿anka mgr in¿. Emilia Siekierzy¿ska pe¿ni¿ca funkcj¿ kierownika internatu w ZSAiO w Swaro¿ynie.

Program obejmowa¿:
1. Om¿wienie bie¿¿cych spraw dotycz¿cych obszar¿w wiejskich powiatu tczewskiego.
2. Przedstawienie kierunku rozwoju Zespo¿u Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie.
3. Bie¿¿ce informacje na temat: p¿atno¿ci obszarowych w 2014r. oraz kontroli w ramach IRZ.
4. Zadania realizowane przez Pa¿stwow¿ Inspekcj¿ Ochrony Ro¿lin i Nasiennictwa.
5. Zasady przyznawania zasi¿ku chorobowego rolnik¿w w KRUS.
6. Dop¿aty do materia¿u siewnego oraz kwotowania mleka.
7. Rola odmiany w Integrowanej Ochronie Ro¿lin.
8. Oferta firmy ROLTOP Sp. z o.o.
9. Pokaz pracy maszyn rolniczych.
10. OZE - energia wiatrowa, energia s¿oneczna, biogaz.

TV - Pelplin

TVP - PANORAMA

Xerion TV

RADIO G¿OS


FR-2.jpgFR-3.jpgFR-4.jpgFR-5.jpgFR-6.jpgFR-7.jpgFR-8.jpgFR-9.jpgFR-10.jpgFR-11.jpgFR-12.jpgFR-13.jpgFR-14.jpgFR-15.jpgFR-17.jpgFR-18.jpgFR-19.jpgFR-20.jpgFR-21.jpgFR-22.jpgFR-23.jpgFR-24.jpgFR-25.jpgFR-26.jpgFR-27.jpgFR-28.jpgFR-29.jpgFR-30.jpgFR-31.jpgFR-32.jpgFR-33.jpgFR-35.jpgFR-36.jpgFR-37.jpgFR-38.jpgFR-39.jpgFR-40.jpgFR-41.jpgFR-42.jpgFR-43.jpgFR-44.jpgFR-45.jpgFR-46.jpgFR-47.jpgFR-48.jpgFR-49.jpgFR-50.jpgFR-51.jpgFR-52.jpgFR-53.jpgFR-54.jpgFR-55.jpgFR-56.jpgFR-57.jpgFR-58.jpgFR-59.jpg
28 Lutego 2014 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b