>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

Konkurs ma na celu popularyzowanie w¿r¿d m¿odzie¿y szkolnej znajomo¿ci dobrej praktyki rolniczej ze szczeg¿lnym uwzgl¿dnieniem zagro¿e¿ i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kszta¿towanie umiej¿tno¿ci praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpiecze¿stwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy w¿r¿d przysz¿ych m¿odych rolnik¿w; promowanie najlepszych uczni¿w oraz szk¿¿ w ¿rodowisku o¿wiatowym i w spo¿ecze¿stwie oraz rozwijanie zainteresowa¿ uczni¿w i promowanie szk¿¿ podejmuj¿cych dzia¿ania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczeg¿lno¿ci o BHP w rolnictwie.
W Konkursie mog¿ bra¿ udzia¿ uczniowie szk¿¿ ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i le¿nym z terenu ca¿ej Polski, daj¿cych mo¿liwo¿¿ uzyskania ¿wiadectwa dojrza¿o¿ci, kszta¿c¿cych w nast¿puj¿cych zawodach: technik in¿ynierii ¿rodowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa ¿r¿dl¿dowego, technik architektury krajobrazu, technik technologii ¿ywno¿ci, technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego, technik przetw¿rstwa mleczarskiego, technik weterynarii, technik agrobiznesu, technik organizacji us¿ug gastronomicznych, technik turystyki wiejskiej, kucharz, technik le¿nik.
W konkursie wzi¿¿o udzia¿ 31 os¿b, zwyci¿¿y¿ ucze¿ ki. Ic4 Krzysztof Szarafin i b¿dzie reprezentowa¿ wojew¿dztwo pomorskie w etapie og¿lnopolskim.
29 Marca 2014 by zbyszek


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsSobota
3 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b