>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Uroczyste zakończenie nauki klasy maturalnej 2014

Samorz¿d Uczniowski oraz uczniowie klasy III D4 przygotowali maturzystom uroczyst¿ akademi¿ z okazji zako¿czenia przez nich nauki w naszej szkole, abiturientom wr¿czono kwiaty oraz przekazano mn¿stwo ciep¿ych s¿¿w ¿ycz¿c powodzenia na dalszej drodze naukowej, zawodowej i osobistej.

Tre¿¿ przem¿wienia Aleksandry Rabskiej - przewodnicz¿cej SU i przedstawicielki tegorocznych maturzyst¿w -

"Szanowna Dyrekcjo, Drogie Grono Pedagogiczne, Kole¿anki i Koledzy!
Dopiero, gdy nadchodzi czas po¿egnania, u¿wiadamiamy sobie, jakie to wszystko, co nas otacza¿o by¿o wa¿ne, wyj¿tkowe. W takiej chili chcia¿oby si¿ tyle powiedzie¿, wyja¿ni¿ ¿ez brakuje s¿¿w. Jak mawia¿ Wiktor Hugo, ¿ycie sk¿ada si¿ z przywita¿ i po¿egna¿. Wszystko ma sw¿j pocz¿tek i koniec. Zamykamy pewien etap w swoim ¿yciu i zaczynaj¿c nowy, pozostawiamy cz¿¿¿ siebie, w¿a¿nie tutaj, w murach tej szko¿y.
Szanowna dyrekcjo i Drodzy Nauczyciele!
Pe¿nili¿cie dla nas rol¿ przewodnika po dr¿¿kach drogach i bezdro¿ach naszego ¿ycia. Wpoili¿cie, ze nie trzeba tylko i¿¿, ale trzeba i¿¿ w odpowiednim kierunku. Uczyli¿cie, ¿e zdobywanie m¿dro¿ci to nie wszystko. Prawdziw¿ sztuk¿ jest umiej¿tne korzystanie z niej. Pokazali¿cie, ¿e potykaj¿c si¿ mo¿na zaj¿¿ daleko, nie wolno tylko upa¿¿ i nie podnie¿¿ si¿.
Pragn¿ w imieniu ca¿ej klasy szczeg¿lnie podzi¿kowa¿ Naszej wychowawczyni¿ – Pani profesor Barbarze Grzebi¿skiej. Dzi¿kujemy za cierpliwo¿¿ i wyrozumia¿o¿¿. Uda¿o si¿ Pani wytrwa¿ z Nami do ko¿ca, ca¿e cztery lata, co jest nie lada wyczynem. Oczywi¿cie nie mog¿ zapomnie¿ o Pani profesor Annie Ciskowskiej, kt¿ra zawsze dzielnie wspiera¿a Pani¿ Grzebi¿sk¿ i nie raz robi¿a, jako nasza druga nieoficjalna wychowawczyni. Dzi¿kujemy za ¿yczliwo¿¿, przychylno¿¿ i wsparcie.
Kole¿anki i koledzy!
Z Wami najtrudniej przyjdzie si¿ po¿egna¿. Cztery lara po¿¿czy¿y nas w jedn¿ dru¿yn¿. Pomimo wielu spor¿w, nieprzyjemnych sytuacji i odmiennych charakter¿w, zawsze potrafili¿my po¿¿czy¿ si¿ w jedn¿ zgran¿ i dobrze dzia¿aj¿c¿ ca¿o¿¿. Zawsze stawali¿my na wysoko¿ci zadania, wszystko, co przygotowali¿my by¿o dopi¿te na ostatni guzik. ¿miech, ¿zy, przezywali¿my to wszystko razem. Stworzyli¿my co¿, czego nikt i nic nie jest w stanie Nam odebra¿ – mn¿stwo fantastycznych wspomnie¿.
Czego ¿yczy¿ w takim dniu?
Wam Drodzy Nauczyciele zadowolenia z pracy, kt¿ra jest niew¿tpliwie misj¿. Otwartych na wiedz¿ m¿odych ludzi, pomy¿lno¿ci w ¿yciu prywatnym. By¿cie nigdy nie ¿a¿owali tego, co by¿o i byli zaciekawieni tym, co przed Wami.
Po podzi¿kowaniach nadszed¿ czas na po¿egnanie. Opuszczamy szkolne mury, ale wszystkie chwile sp¿dzone tutaj b¿dziemy chcieli ocali¿ od zapomnienia. Zabieramy ze sob¿ baga¿ do¿wiadcze¿ oraz wspomnie¿ i wyruszamy w dalsz¿ drog¿. Teraz mo¿emy powt¿rzy¿ s¿owa Winstona Churchilla: ,,To nie jest koniec, to nawet nie jest pocz¿tek ko¿ca, to dopiero koniec pocz¿tku’’.maturZ14-1.jpgmaturZ14-2.jpgmaturZ14-3.jpgmaturZ14-4.jpgmaturZ14-5.jpgmaturZ14-6.jpgmaturZ14-7.jpgmaturZ14-8.jpgmaturZ14-9.jpgmaturZ14-10.jpgmaturZ14-11.jpgmaturZ14-12.jpgmaturZ14-13.jpgmaturZ14-14.jpgmaturZ14-15.jpgmaturZ14-16.jpgmaturZ14-17.jpgmaturZ14-18.jpgmaturZ14-19.jpgmaturZ14-20.jpgmaturZ14-21.jpgmaturZ14-22.jpgmaturZ14-23.jpgmaturZ14-24.jpgmaturZ14-25.jpgmaturZ14-26.jpgmaturZ14-27.jpgmaturZ14-28.jpgmaturZ14-29.jpgmaturZ14-30.jpgmaturZ14-31.jpgmaturZ14-32.jpgmaturZ14-33.jpgmaturZ14-34.jpgmaturZ14-35.jpgmaturZ14-36.jpgmaturZ14-37.jpgmaturZ14-38.jpgmaturZ14-39.jpgmaturZ14-40.jpgmaturZ14-41.jpgmaturZ14-42.jpgmaturZ14-43.jpgmaturZ14-44.jpgmaturZ14-45.jpgmaturZ14-46.jpgmaturZ14-47.jpgmaturZ14-48.jpgmaturZ14-49.jpgmaturZ14-50.jpgmaturZ14-51.jpgmaturZ14-52.jpgmaturZ14-53.jpgmaturZ14-54.jpgmaturZ14-55.jpgmaturZ14-57.jpgmaturZ14-58.jpgmaturZ14-59.jpgmaturZ14-60.jpgmaturZ14-61.jpgmaturZ14-62.jpgmaturZ14-63.jpgmaturZ14-64.jpgmaturZ14-65.jpgmaturZ14-66.jpgmaturZ14-67.jpgmaturZ14-68.jpgmaturZ14-69.jpgmaturZ14-70.jpgmaturZ14-71.jpg
25 Kwietnia 2014 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b