>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

VII POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY „ŚW. JADWIGA KR¿LOWA I PATRONKA NARODU”

W tym roku opr¿cz tczewskich szk¿¿ udzia¿ w konkursie wzi¿¿a reprezentacja z Zespo¿u Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych ze Swaro¿yna. G¿¿wn¿ ide¿ konkursu jest pog¿¿bienie wiedzy o ¿w. Jadwidze Andegawe¿skiej jako kr¿lu Polski i przysz¿ej patronki miasta Tczewa.
Nauczyciele historii, przygotowuj¿cy konkurs, pragn¿ tak¿e zainteresowa¿ m¿odzie¿y histori¿ Polski i najbli¿szego otoczenia, poszerzy¿ znajomo¿ci epoki jagiello¿skiej, jej roli i znaczenia w Europie oraz zintegrowa¿ ¿rodowisko szkolne..
Konkurs sk¿ada¿ si¿ z dw¿ch etap¿w. Na pocz¿tku uczniowie pisali p¿¿godzinny test wiedzy o ¿w Jadwidze i czasach z ni¿ zwi¿zanych. W konkursie bra¿a udzia¿ reprezentacja z ZSAiO w sk¿adzie: Micha¿ Jab¿onka, Anna Cicho¿, Kornelia Lampka
. Zgodnie z regulaminem, do etapu ustnego, zakwalifikowa¿o si¿ dziesi¿cioro uczestnik¿w, w¿r¿d nich Micha¿ Jab¿onka, kt¿rzy odpowiadali na pytania przed komisj¿ konkursow¿, w sk¿ad kt¿rej w tym roku weszli: mgr Ewelina Wi¿niewska, oraz prof. Kazimierz Ickiewicz, tczewski historyk i regionalista.
Po podliczeniu punkt¿w z dw¿ch etap¿w laureatami zostali:
I m. Dominika Lis – I Liceum Og¿lnokszta¿c¿ce w Tczewie
II m. Maria Drozd – Uniwersyteckie Katolickie Liceum Og¿lnokszta¿c¿ce w Tczewie
III m. Justyna ¿mie¿owska – I Liceum Og¿lnokszta¿c¿ce w Tczewie
VI m. Micha¿ Jab¿onka - ZSAiO Swaro¿yn

UDZIA¿ W W KONKURSIE MO¿NA UZNA¿ ZA UDANY !

Zbigniew Wojszko
12 Grudnia 2014 by zbyszek


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b