>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

BÓG SIĘ RODZI

Ca¿a spo¿eczno¿¿ szkolna wraz z ks. Proboszczem parafii pod wezwaniem ¿wi¿tego Andrzeja Boboli ks. Piotra Malinowskiego wys¿ucha¿a programu prezentuj¿cego histori¿ Bo¿ego Narodzenia oraz tradycje kociewskie zwi¿zane z tymi ¿wi¿tami. Momentem wa¿nym i uroczystym Wieczerzy Wigilijnej jest ¿amanie si¿ op¿atkiem na znak pokoju, zgody i wzajemnej ¿yczliwo¿ci, czynno¿ci tej towarzyszy sk¿adanie ¿ycze¿. Chwila ta jednoczy ze sob¿ wszystkich powa¿nionych i sk¿¿conych, sprzyja wspomnieniom i refleksji nad ¿yciem. Przy stole wigilijnym my¿limy te¿ o wszystkich bliskich, a nieobecnych, o tych kt¿rym obieca¿o si¿ t¿ pami¿¿, wysy¿aj¿c ¿yczenia ¿wi¿teczne z do¿¿czonym op¿atkiem.
Szczeg¿lnie wa¿ne jest kultywowanie wyj¿tkowej polskiej tradycji ¿piewanie kol¿d przypomnia¿y o tym s¿owa poeta Artura Oppmana
Nie zapomn¿ chwili owej,
Co najdalsze serca brata,
Ani pie¿ni kol¿dowej, -
Cho¿bym odszed¿ na kraj ¿wiata!
Stara pie¿ni kol¿dowa
¿wi¿¿ si¿ ¿wi¿¿ si¿ nut¿ star¿,
Zawsze ¿ywa, zawsze nowa,
I t¿skni¿ca ¿ywa wiar¿!
Uroczysto¿¿ u¿wietni¿y kol¿dy i pie¿ni ¿piewane przez uczni¿w z klasy I D4 oraz II LO, ¿yczenia w formie kol¿dy kociewskiej z¿o¿yli uczniowie klasy III C4.
Nadszed¿ czas ¿ycze¿, kt¿re z¿o¿y¿ dyrektor p. Jaros¿aw Bartoszewski. By¿ to tak¿e moment podzi¿kowa¿ i wr¿czenia stypendi¿w uczniom naszej szko¿y.
Spotkanie zako¿czy¿o si¿ modlitw¿ i b¿ogos¿awie¿stwem op¿atka, kt¿re poprowadzi¿ ks. Piotr Malinowski. Ksi¿dz Proboszcz z¿o¿y¿ tak¿e ¿yczenia nauczycielom, uczniom, pracownikom szko¿y.
Uroczysto¿¿ przygotowali uczniowie:M. Topolska, A. ¿ygowska, A. Deka, A. Byczkowska, P. Neubauer, M. ¿lizewska, M. Zapotoczny, M. Bukowski pod opieka p. Anny Labuddy oraz p. Alicji Majewskiej.

A. Majewska


WS14-2.jpgWS14-3.jpgWS14-4.jpgWS14-5.jpgWS14-6.jpgWS14-7.jpgWS14-8.jpgWS14-9.jpgWS14-10.jpgWS14-11.jpgWS14-12.jpgWS14-13.jpgWS14-14.jpgWS14-15.jpgWS14-16.jpgWS14-17.jpgWS14-18.jpgWS14-19.jpgWS14-20.jpgWS14-21.jpgWS14-22.jpgWS14-23.jpg
20 Grudnia 2014 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b