>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Tczewska Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt

Po siedmiu emocjonuj¿cych pojedynkach, po pora¿kach i zwyci¿stwie rozpocz¿¿a si¿ runda play off. Mimo dobrej, a momentami bardzo dobrej gry ulegli¿my reprezentacji I LO. Gratulujemy naszym dziewcz¿tom i czekamy na kolejn¿ edycj¿ rozgrywek.

Zesp¿¿ ZSAiO reprezentowa¿y:
Michna Paulina
Kosi¿ska Kinga
Flatau Patrycja
¿wi¿ci¿ska Klaudia
Gackowska Magda
Wi¿nicka Daria
Neubauer Pamela
Pater Monika
Marcinkowska Maja

Nagrod¿ otrzyma¿a: Pamela Neubauer

Na zako¿czenie wr¿czono pami¿tkowe medale i puchary TLPS, kt¿re ufundowa¿o Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji oraz Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie. W rozgrywkach Tczewskiej Ligi Pi¿ki Siatkowej Dziewcz¿t, wzi¿¿o udzia¿ osiem zespo¿¿w z terenu Powiatu i Miasta Tczewa. Rozegrano 36 spotka¿ w kt¿rych zaprezentowa¿o si¿ 96 siatkarek reprezentuj¿cych zg¿oszone do ligi zespo¿y. Z¿o¿y¿o si¿ na to dziewi¿¿ siatkarskich sob¿t. Organizatorami tego sportowego przedsi¿wzi¿cia by¿y : Zesp¿¿ Szk¿¿ Katolickich w Tczewie przy wsp¿¿pracy z Powiatowym Centrum Sportu i Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji.
Na koniec uroczysto¿ci g¿os zabrali zaproszeni go¿cie. Starosta Tczewski Pan Tadeusz Dzwonkowski pochwali¿ m¿odzie¿ za zaanga¿owanie i sportow¿ postaw¿. Podzi¿kowa¿ r¿wnie¿ organizatorom i sponsorom za inicjatyw¿ zorganizowania Ligi Pi¿ki Siatkowej Dziewcz¿t oraz wyrazi¿ ch¿¿ wsparcia dzia¿a¿ na rzecz zorganizowania w przysz¿ym roku szkolnym 2015- 2016 Powiatowej Ligi Pi¿ki Siatkowej Dziewcz¿t, kt¿ra by¿aby otwarta dla wi¿kszej liczby zespo¿¿w szkolnych.
Organizatorzy dzi¿kuj¿ ze swej strony Panom :Janowi Jasi¿skiemu,Tomaszowi Sosnowskiemu, Romanowi Leczkowskiemu za obiektywne i profesjonalne s¿dziowanie spotka¿ oraz wsparcie finansowe.


G. ¿emajtis
26 Stycznia 2015 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsNiedziela
24 wrze?nia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b