>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Kongres Innowacyjny Młody Rolnik

Od roku w naszej szkole dzia¿a reaktywowane Szkolne Ko¿o ZMW, kt¿re by¿o inicjatorem Kongresu w wojew¿dztwie pomorskim.
Przed nami kolejna perspektywa finansowa na lata 2014-2020. Perspektywa, kt¿ra prawdopodobnie jest ostatni¿ o tak wielkim wsparciu dla naszego kraju a tym bardziej dla rolnictwa. Zwi¿zek M¿odzie¿y Wiejskiej jako organizacja pozarz¿dowa dzia¿aj¿ca na obszarach wiejskich stawia sobie za priorytet racjonalne i rzetelne wykorzystanie mo¿liwo¿ci jakie daje nam Unia Europejska. Aby programy pomocowe by¿y efektywnie wykorzystane nale¿y przygotowa¿ w odpowiedni spos¿b grup¿ odbiorc¿w tych¿e program¿w czyli: rolnik¿w, samorz¿dowc¿w, mieszka¿c¿w obszar¿w wiejskich. Do udzia¿u w Kongresie zostali zaproszeni przedstawiciele w¿adz samorz¿dowych , instytucji oko¿o rolniczych, m¿odzi rolnicy, uczniowie naszej szko¿y, rodzice oraz nauczyciele.
Tematyka kongresu jak i stoiska informacyjnie dotyczy¿y takich zagadnie¿ jak:

• Wsp¿lna Polityka Rolna 2014-2020- programy dla m¿odych rolnik¿w
• Prezentacja programu Biostrateg
• Innowacje w rolnictwie: broker innowacji, klastry technologiczne
• Wsp¿¿praca m¿odych rolnik¿w, organizacje zrzeszaj¿ce krajowe, europejskie, roal i znaczenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-po¿eczny (EKES)
• Sprzeda¿ bezpo¿rednia
• Promocja Polskiej ¿ywno¿ci
• Wprowadzanie nowych technologii produkcji z zachowaniem ochrony zasob¿w naturalnych
• Czego potrzebuj¿ m¿odzi rolnicy w Polsce- dyskusja
W Kongresie wzi¿¿o udzia¿ oko¿o 100 os¿b.
Przed Kongresem odby¿o si¿ spotkanie pokole¿ ZMW , w kt¿rym uczestniczy¿ Prezes Zarz¿du Krajowego ZMW kol. Dariusz Suszy¿ski , pierwszy przewodnicz¿cy utworzonego w 1982r. Zarz¿du Wojew¿dzkiego ZMW w Gda¿sku kol. Andrzej M¿ot oraz koledzy ze Szkolnego Ko¿a. ZMW.

K. Opali¿ski


KIMR-1.jpgKIMR-2.jpgKIMR-3.jpgKIMR-4.jpgKIMR-5.jpgKIMR-6.jpgKIMR-7.jpgKIMR-8.jpgKIMR-9.jpgKIMR-10.jpgKIMR-11.jpgKIMR-12.jpg
06 Marca 2015 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b