>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY w SGGW

Konkurs ma na celu popularyzowanie w¿r¿d m¿odzie¿y szkolnej znajomo¿ci dobrej praktyki rolniczej ze szczeg¿lnym uwzgl¿dnieniem zagro¿e¿ i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kszta¿towanie umiej¿tno¿ci praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpiecze¿stwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy w¿r¿d przysz¿ych m¿odych rolnik¿w; promowanie najlepszych uczni¿w oraz szk¿¿ w ¿rodowisku o¿wiatowym i w spo¿ecze¿stwie oraz rozwijanie zainteresowa¿ uczni¿w i promowanie szk¿¿ podejmuj¿cych dzia¿ania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczeg¿lno¿ci o BHP w rolnictwie.
Organizatorami konkursu s¿: Redakcja AGROmechaniki wsp¿lnie ze Szko¿¿ G¿¿wn¿ Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Kas¿ Rolniczego Ubezpieczenia Spo¿ecznego oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13 Kwietnia 2015 by zbyszek


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews?roda
6 grudnia
2023

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b