>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Obóz szkoleniowy klas mundurowych 2015

W dniach od 5–10 maja 2015 roku uczniowie LO o profilu mundurowym uczestnicz¿ w obozie szkoleniowym. Baz¿ szkoleniow¿ jest Stanica Wodna PTTK w Tleniu. W obozie uczestniczy 50 uczni¿w pod opiek¿ nauczycieli instruktor¿w.

W obozie uczestniczy¿y dwa plutony podzielone na pi¿¿ dru¿yn. By¿ to okres wyt¿¿onej pracy zar¿wno umys¿owej jak i fizycznej. Czasu na spanie by¿o ma¿o, bowiem opr¿cz zaj¿¿ dziennych rozpoczynaj¿cych si¿ codziennie apelem i zapraw¿ poranna o godzinie 700 oraz musztr¿ o godzinie 800, dzie¿ ko¿czy¿y si¿ apelem wieczornym o godzinie 2200. W trakcie dnia uczniowie uczestniczyli w zaj¿ciach zar¿wno teoretycznych jak i praktycznych z pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownictwa wodnego, terenoznawstwa, strzelectwa, paintballa, rzucania granatami obronnymi i bojowymi czy marszy terenowych na orientacj¿ tak ca¿odziennych jak i nocnych. Bywa¿y te¿ alarmy dzienne i nocne. Jeden z nich by¿ alarmem gazowym gdzie ca¿y ob¿z wykonywa¿ nakazane czynno¿ci w maskach przeciwgazowych. Oczywi¿cie poza zaj¿ciami sportowymi rekruci ca¿y czas byli w pe¿ni umundurowani z przypi¿t¿ do pasa mask¿ przeciwgazow¿, za¿ dow¿dcy dru¿yn mieli r¿wnie¿ przy sobie torby medyczne. Porz¿dku i bezpiecze¿stwa na obozie pilnowa¿a mianowana rozkazem komendanta obozu s¿u¿ba dy¿urna.
Zaj¿cia szkoleniowe by¿y wsparte pomoc¿ ze strony Komendy Powiatowej Pa¿stwowej Stra¿y Po¿arnej w Tczewie oraz Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. Stra¿acy szkolili uczni¿w w zakresie ratownictwa medycznego, ewakuacji poszkodowanych ze stref zagro¿enia, dzia¿a¿ ratowniczo – ga¿niczych w aparatach tlenowych oraz rozwijania pojedynczych i mnogich linii ga¿niczych, za¿ policjanci zapoznali ich ze sprz¿tem s¿u¿¿cym do zabezpieczania imprez i zgromadze¿ masowych, ¿rodkami przymusu bezpo¿redniego czy technik panowania nad t¿umem. Przedstawiciel wydzia¿u ruchu drogowego om¿wi¿ kwestie prawa o ruchu drogowym, bezpiecze¿stwa w ruchu drogowym oraz przeprowadzi¿ ¿wiczenia na sprz¿cie, jakim dysponuj¿ jednostki ruchu drogowego ze szczeg¿lnym uwzgl¿dnieniem alkomat¿w, alkotest¿w i sprz¿tu do pomiaru pr¿dko¿ci.
By¿y te¿ chwile wytchnienia i odpoczynku podczas wsp¿lnych ognisk, rozgrywek sportowych czy sp¿ywu kajakowego. Jedno z ognisk przerodzi¿o si¿ w rywalizacj¿ wokalno muzyczn¿ mi¿dzy dru¿ynami. Ca¿y ob¿z min¿¿ szybko i pomy¿lnie. Cho¿ pracy by¿o du¿o, wszyscy wyjechali z niego zdrowi i zadowoleni.

Tomasz Duchnicz

Czytaj r¿wnie¿ >>KPP Tczew<<


OS15-2.jpgOS15-3.jpgOS15-4.jpgOS15-5.jpgOS15-6.jpgOS15-7.jpgOS15-8.jpgOS15-9.jpgOS15-10.jpgOS15-11.jpgOS15-12.jpgOS15-13.jpgOS15-14.jpgOS15-15.jpgOS15-16.jpgOS15-17.jpgOS15-18.jpgOS15-19.jpg
09 Maja 2015 by J. Prabucki


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsNiedziela
27 listopada
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b