>>STRONA ARCHIWALNA ZSAiO W SWAROŻYNIE<<
>> www.zsaio.pl <<
archiwum

Biwak integracyjno - szkoleniowy klasy I LO mundurowej

W dniach 11-12.09.2015 w Zespole Szk¿¿ Agrotechnicznych i Og¿lnokszta¿c¿cych w Swaro¿ynie odby¿ si¿ biwak dla m¿odzie¿y z pierwszej klasy mundurowej.
Podczas dwudniowych zaj¿¿ uczniowie mieli szans¿ wzi¿¿ udzia¿ w wyk¿adach i ¿wiczeniach prowadzonych przez funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Tczewie i Pa¿stwowej Stra¿y Po¿arnej w Tczewie oraz druh¿w z OSP Swaro¿yn i OSP Tczew.

Program zaj¿¿ obejmowa¿ mi¿dzy innymi ¿wiczenia z musztry, wspinaczk¿ po drabince speleo, wyk¿ad z zasad u¿ytkowania sprz¿tu nurkowego, zaj¿cia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, praktyczne ¿wiczenia dotycz¿ce budowania linii ga¿niczej, nocne ¿wiczenia obejmuj¿ce korzystanie z mapy i poszukiwania os¿b itp. Nie zabrak¿o r¿wnie¿ wieczornego ogniska oraz innych atrakcji.

Zwie¿czeniem dwudniowych zaj¿¿ by¿a zorganizowana w sobot¿ koncentracja gminna, kt¿ra zak¿ada¿a wybuch gazu w budynku szko¿y. Uczniowie klasy mundurowej wcielili si¿ w rol¿ poszkodowanych i zostali ewakuowani z budynku przez przyby¿e na miejsce Jednostki. Mieli przy tym okazj¿ zobaczy¿ jak wygl¿da akcja ratowniczo-ga¿nicza z bliska oraz zapozna¿ si¿ z wykorzystywanym przez Stra¿ sprz¿tem.

Chcieliby¿my serdecznie podzi¿kowa¿ policjantkom oraz stra¿akom za pomoc w organizacji szkolenia, a tak¿e pracownikom obs¿ugi internatu i kuchni za ¿yczliwe przyj¿cie nas w czasie trwania biwaku.


P9119033.JPGP9119048.JPGP9119049.JPGP9119051.JPGP9119054.JPGP9119062.JPGP9119080.JPGP9129088.JPGP9129106.JPGP9129112.JPGP9129125.JPGP9129173.JPGP9129179.JPGP9129184.JPGP9129228.JPGP9129230.JPGP9129262.JPGP9129283.JPGP9129292.JPGP9129306.JPGP9129309.JPGP9129311.JPGP9129316.JPG
16 Wrzenia 2015 by


name:
mail: (optional)

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNewsPi?tek
9 grudnia
2022

Do zako?czenia zaj?? szkolnych
2015/16 pozosta?o:
Dzi? s? imieniny:

Odwiedzi?o nas:
2208479 os?b